Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Паритети на покупателната способност (ППС) за капиталови стоки
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
30/05/2022
Краен срок за получаване на оферти:
08/07/2022
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/2022/OP/0004
Паритети на покупателната способност (ППС) за капиталови стоки
Координиране на проучвания относно паритети на покупателната способност (ППС) за оборудване, стоки и строителство и получаване на ППС за формирането на фиксиран брутен капитал за 36 държави и валидиране на някои данни за Грузия и Украйна като участници в Програмата за международни сравнения (ICP) чрез програмата за ППС между Евростат и ОИСР.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Договор за обществена поръчка
1,200,000.00 EUR
79330000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/05/2022 00:00
08/07/2022 16:00
11/07/2022 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Координиране на проучване на цените на артикули за оборудване за целите на ППС за 2023 г.
Паритети на покупателната способност (ППС) са показатели за разлики в ценообразуването в различните държави. Паритета на покупателната способност ни дава информация колко валутни единици струва дадено количество стоки и услуги в различните държави. От държавите се изисква да извършат проучвания на цените и да осигурят входни данни относно цените за потреблението на домакинства, индивидуалното държавно потребление, колективното потребление и формирането на фиксиран брутен капитал (инвестиции). Референтните (условни) ППС се използват за потреблението, запасите и нетния износ на Организациите с нестопанска цел, обслужващи домакинствата (NPISH). Изходните данни, получени от проучванията, се включват в цялостното изчисляване на ППС. Тази обособена позиция се отнася до координирането на проучванията на цените на артикулите за оборудване, което е едно от двете проучвания за бруто образуване на основен капитал. Артикулите за оборудване съставляват голям дял от бруто образуването на основен капитал , включително машини, електрическо и оптично оборудване, транспортно оборудване и софтуер. Проучването на цените на артикулите за оборудване се извършва всяка втора година. Тази обособена позиция се отнася до проучването, което ще се проведе през 2023 г. Подготовката за това проучване започва през 2022 г., докато валидирането на проучването ще приключи през 2024 г. Работата обхваща проучването във всички 36 участващи държави (вж. „Обща информация относно всички обособени позиции“), плюс известна дейност за Грузия и Украйна като участници в Програмата за международни сравнения (ICP) чрез програмата за ППС между Евростат и ОИСР.
Партида 2
Координиране на проучване на цените в областта на строителството за целите на ППС за 2023 г. и 2024 г.
Паритети на покупателната способност (ППС) са показатели за разлики в ценообразуването в различните държави. Паритета на покупателната способност ни дава информация колко валутни единици струва дадено количество стоки и услуги в различните държави. От държавите се изисква да извършат проучвания на цените и да осигурят входни данни относно цените за потреблението на домакинства, индивидуалното държавно потребление, колективното потребление и формирането на фиксиран брутен капитал (инвестиции). Референтните (условни) ППС се използват за потреблението, запасите и нетния износ на Организациите с нестопанска цел, обслужващи домакинствата (NPISH). Изходните данни, получени от проучванията, се включват в цялостното изчисляване на ППС. Тази обособена позиция се отнася до координирането на проучванията на цените в областта на строителството, което е едно от двете проучвания за бруто образуване на основен капитал. Строителството съставлява голям дял от бруто образуването на основен капитал. Това включва изграждане на жилищни и нежилищни сгради и строително-монтажни работи. Паритетите на покупателната способност (ППС) се основават на цените на така наречените „Количествени сметки“(BoQs), които са подробни описания на фиктивни строителни проекти, всеки от които се състои от списък с елементи, чиито цени които трябва да бъдат определени. Тази обособена позиция се отнася до проучванията, които трябва да бъдат проведени през 2023 г. и 2024 г.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 103-287630
Обявление за поръчка
30/05/2022 00:00