Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги в подкрепа на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) при осъществява...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
17/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
08/02/2016
Статус:
Затворена
Информация
EEA/IDM/15/026.
Услуги в подкрепа на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) при осъществяването на междусекторни дейности за координиране...
„Коперник“, известна преди като ГМОСС (глобален мониторинг на околната среда и сигурността), е европейската програма за създаване на европейски възможности за наблюдение на земята.ЕАОС желае услугите на 1 или 2-ма изпълнители в обхвата на 2 тематични области или партиди, т.е. партида 1: наблюдения (метеорология, океанография, атмосферна химия и качество на въздуха, и климат); и партида 2: теми на пространствени данни. Двете тематични области ще обхванат много голяма част, ако не и цялата, от набори от данни in situ и производни продукти, необходими на услугите по „Коперник“ за производство и/или валидиране на продукти.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
17/12/2015 00:00
N/A
08/02/2016 16:00
15/02/2016 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Наблюдения
На ЕАОС е възложено от Европейската комисия осъществяването на междусекторни дейности за координиране на компонент in situ на програма „Коперник“. Координационните дейности са разделени на 4 основни задачи, както е описано в тръжните спецификации. С цел да се постигнат тези 4 задачи, ЕАОС изисква тематична и техническа подкрепа от експерти относно наблюдения in situ и производни продукти, изискани от услугите по „Коперник“. Тази партида обхваща следните тематични области: метеорология, океанография, атмосферна химия, качество на въздуха и климат.
Партида 2
Теми на пространствени данни
На ЕАОС е възложено от Европейската комисия осъществяването на междусекторни дейности за координиране на компонент in situ на програма „Коперник“. Координационните дейности са разделени на 4 основни задачи, както е описано в тръжните спецификации. С цел да се постигнат тези 4 задачи, ЕАОС изисква тематична и техническа подкрепа от експерти относно теми на пространствени данни, изискани от услугите по „Коперник“. Тази партида обхваща следните тематични теми, както е изложено в директивата Inspire (Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14.3.2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (Inspire), ОВ L 108, 25.4.2007, стр. 1): Приложение I, приложение II и приложение III (с изключение на теми: 13, 14 и 15).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 244-442785
Обявление за поръчка
17/12/2015 00:00