Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на въздействието на европейските химически регламенти REACH (Регламент...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
03/03/2016
Краен срок за получаване на оферти:
14/04/2016
Статус:
Затворена
Информация
16.ESI.OP.038.
Проучване на въздействието на европейските химически регламенти REACH (Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването...
Очакваните основни резултати от проучването са: 1. анализ на въздействието на Регламенти REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета) и CLP (Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламенти и на Съвета) върху сектора на отбраната на ЕС; 2. практически предложения за подобрения за Регламентите REACH и CLP и техния настоящ режим на прилагане, които да послужат като основа за приноса на EDA (Европейска агенция по отбрана) и участващите в нея държави-членки (pMS) към Европейската комисия за следващия преглед на Регламент REACH и като предложения за развитие на REACH след 2018 г.; 3. синтез на информацията за въздействието на други химични регламенти на министерствата на отбраната на държавите-членки на ЕС и сектора на отбраната (по-специално Регламент относно биоцидите (BPR) (Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета), Регламент относно устойчивите органични замърсители (POP) (Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета), Регламент за озоноразрушаващите вещества (ODS) (Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета)), взаимодействия с REACH и CLP и стратегия (най-малко проект) и предложения за подобрения.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
03/03/2016 00:00
N/A
N/A
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 044-072032 Обявление за поръчка 03/03/2016 00:00