Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Корпоративна социална отговорност.
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
11/05/2016
Краен срок за получаване на оферти:
20/06/2016
Статус:
Затворена
Информация
VP-1318.
Корпоративна социална отговорност.
3-те партиди са разделени в 3 различни, но допълващи се области на услуги, за да се осигури цялостен подход към КСО в рамките на групата на ЕИБ. Измерването и отчитането на дейностите по КСО на групата на ЕИБ във всички оперативни и функционални услуги е жизнено важен инструмент за групата на ЕИБ, за да управлява и развива своята стратегия за КСО, целите и задачите, с цел да се отговори на очакванията на заинтересованите страни по отношение на цялостното изпълнение на КСО на групата на ЕИБ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
11/05/2016 00:00
20/06/2016 23:59
27/06/2016 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Отчитане на устойчивостта и свързани услуги
Отчитане на устойчивостта – осигурява широка платформа за показване на постиженията на КСО от дейностите на групата на ЕИБ в отговор на съществените аспекти, определени от заинтересованите страни чрез оценката на съществеността. Важно е, че най-съществените аспекти на групата на ЕИБ се преглеждат редовно, за да се гарантира, че тя продължава да отговаря на очакванията на заинтересованите страни и се отчита по прозрачен начин, за да достигне до най-широкия кръг от заинтересованите страни. Свързани услуги – отделът по КСО може да възлага специфични задачи от време на време през срока на действие на рамковото споразумение, които ще помогнат на отдела да подпомага или подобрява процеса на отчитане, както е описано в раздел 4.1.2 на тези референтни условия. Специфичните задачи по тази партида ще се възлагат в съответствие с член 4 от модела за рамково споразумение в приложение II на тези референтни условия.
Партида 2
Докладване относно околната среда и свързани услуги
Докладването относно околната среда се фокусира върху вътрешните дейности на групата на ЕИБ и предоставянето на услуги, включително елементи като енергетика, използване на водите, управление на отпадъците, пътувания (бизнес и ежедневни), ИТ и имоти. Групата на ЕИБ прилага в момента протокола за интензитет на емисиите на парникови газове (GHG) при изчислението на описа на емисиите на парникови газове (GHG), като в резултат изготвя годишен доклад за въглеродния отпечатък, публикуван онлайн. Свързани услуги – отделът по КСО може да възлага специфични задачи от време на време през срока на действие на рамковото споразумение, които ще помогнат на отдела да подпомага или подобрява процеса на отчитане, както е описано в раздел 4.2.2 на тези референтни условия. Специфичните задачи по тази партида ще се възлагат в съответствие с член 4 от модела за рамково споразумение в приложение II на тези референтни условия. Оферентите се насърчават да предложат начини, по които докладването относно околната среда може да се развие в групата на ЕИБ в съответствие с международните стандарти и приетите най-добри практики. Оферентите трябва да направят справка с раздел 8.3 на тези референтни условия относно етапа на възлагане за тази партида.
Партида 3
Консултантски услуги
Услуги за консултиране, съветване и подпомагане са важна част от дейността на отдела по КСО за допълване на бизнес дейностите на групата на ЕИБ. Изискват се експертни познания, изследвания, сравнителен анализ и проучвания, за да се даде възможност на групата на ЕИБ да бъде по-активна в подхода към КСО и да развие допълнително своите стратегии, политики и планове за действие за вграждане на КСО в културата на групата на ЕИБ. Целите на Банката при избора на този определен подход са следните: — гъвкавост – услугите ще бъдат обезпечени от гледна точка на време и потребности, с минимални общи разноски, в ясна и прозрачна процедурна рамка, — надеждност – създаването на дългосрочна връзка с избрана група от доставчици на услуги ще гарантира последователност и непрекъснатост на услугите, персонала и управлението за срока на действие на рамковото споразумение.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 090-159483
Обявление за поръчка
11/05/2016 00:00