Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранен рамков договор за осигуряване на проучвания и други подкрепящи услу...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
18/10/2012
Краен срок за получаване на оферти:
30/11/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENTR/172/PP/2012/FC.
Многостранен рамков договор за осигуряване на проучвания и други подкрепящи услуги, свързани с оценки на въздействието и...
Конкретните задачи ще бъдат посочени в заявленията за услуги, издадени по всяка партида, с оглед на сключване на специфични договори. По отношение на услугите, свързани с оценка на въздействието, специфичните задания ще включват изцяло или частично задачите, описани в насоките на Комисията относно оценките на въздействието, техните приложения и оперативно ръководство (по-конкретно оперативното ръководство относно „прегледа на въздействието върху конкурентоспособността“). Темите ще се отнасят главно до инициативи, касаещи предприятия на ЕС, промишлени сектори и вътрешния пазар за стоки. Вижте http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/impact-assessment/competitiveness-proofing/index_en.htm По отношение на оценките специфичните задания ще обхващат различни видове проучвания и услуги за оценяване на уместност, ефективност, ефикасност, полезност и устойчивост на дейностите на ЕС, включително отделни мерки, секторни политики* и разходни програми. * Вж. проверки на формата в COM(2010) 543 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm#_brЗадачите обикновено ще приключват с представянето на доклад, изготвен съгласно техническите спецификации, договорени в специфичния договор. Работата може също да се отнася и до оказване на съдействие на Комисията при консултирането на заинтересовани лица или при организирането на работни групи, конференции и семинари, свързани с темите в областта на оценките на въздействие и темите за оценяването. Задачите във връзка с този тип услуги могат да включват подготвянето на информационни/дискусионни документи, представяне на презентации и обучение, както и изготвяне на обобщени доклади за резултатите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
18/10/2012 00:00
30/11/2012 23:59
30/11/2012 23:59
07/12/2012 00:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Оценки на въздействието върху секторите за промишлени продукти и услуги
Тази партида ще разгледа основно потенциалното въздействие на мерките на ЕС върху икономическата дейност на секторно или общо ниво. Целта ще бъде конкретно да се анализира как структурата, конкурентоспособността и потенциалният растеж на засегнатия/ите сектор/и са повлияни от мерките на ЕС. Това може да обхване въздействието върху иновациите, разглеждането на определящи фактори, като например разходите за иновации, наличието на финансиране и пазарни фактори (несигурност по отношение на търсенето на нови продукти и услуги).
Партида 2
Оценяване на въздействия върху предприятия
Тази партида ще разгледа основно потенциалните въздействия на инициативите на ЕС върху предприятия, тяхното поведение и тяхната реакция спрямо регулаторните промени. Тя ще изисква, наред с всичко друго, събирането на микроданни от бизнес проучвания или база данни на ниво фирми и, ако е необходимо, използването на теоретични или иконометрични модели. Ще допринесе за оценяване на промените на нивото на регулаторни разходи или в структурата от стимули за създаване и разширяване на стопански дейности. Резултатите могат да послужат като входни данни в проектирането на политиките за популяризиране на предприемачеството.
Партида 3
Анализ на ползи и разходи на предприятията на ЕС и промишлени политики
Тази партида ще се използва предимно за оценяване на ползите и разходите на предприятията на ЕС и на промишлените политики и инициативи. Тя може, освен всичко останало, да осигури качествени и количествени данни, където паричното остойностяване е трудно поради липсата на пазарни цени (например въздействия върху здравето и човешкия живот или върху околната среда). Това може да изисква прилагането на методи въз основа на определени предпочитания (например условна оценка) или открити предпочитания (например определяне на хедонни цени). Съгласно метода за условна оценка, стойността на въздействието върху здравето например може да бъде преценена чрез запитване до участниците по отношение на количеството пари, които биха приели да заплатят, за да не страдат от негативно въздействие върху здравето или по отношение на количеството пари, което ще им бъде необходимо, за да компенсират негативното въздействие върху здравето. За да се получат стойностни резултати, подобни изследвания трябва да бъдат провеждани съгласно много стриктни условия, описани в съответната литература, такъв трябва да бъде и техният статистически анализ.Съгласно метода на хедонните цени, стойността например на въздействието върху здравето може да бъде преценено непряко чрез свързания пазар: например разликата в заплатата между рисковите и нерисковите професии представлява оценка на стойността на риска и по този начин стойността на потенциалното увреждане на здравето.
Партида 4
Оценяване на програми, законодателство, политики и други дейности на ЕС
Тази партида се отнася за услуги по оценки, проведени по време на и след осъществяването на дейностите на Комисията или прилагането на политиките на Европейския съюз в компетенциите на ГД „Предприятия и промишленост“. Основно е насочена към това, да се обхванат оценките на програмите, политиките и законодателните мерки. Задачите по партида 4 ще завършат с представяне на доклад за оценка, изготвен съгласно референтните условия, предоставени от службата, на която е възложена задачата, като са спазвани принципите на обективност, надеждност и оценка на базата на доказателства.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 201-329627
Обявление за поръчка
18/10/2012 00:00