Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Обучение по управление на иновациите и на бизнеса: създаване на възможности в ра...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
03/09/2016
Краен срок за получаване на оферти:
03/10/2016
Статус:
Затворена
Информация
EASME/H2020/INNO/2016/020.
Обучение по управление на иновациите и на бизнеса: създаване на възможности в рамките на Европейската мрежа за предприятия...
Поканата за участие в търг има за цел осигуряване на обучение в областта на управлението на иновациите и управлението на промишлените иновации/бизнеса. Целта е да се подобрят познанията и уменията, свързани с управлението на иновациите в 2 отделни целеви групи: — организации за подпомагане на бизнеса, които са партньори в Европейската мрежа за предприятия, — група от опитни изследователи, който временно работят в МСП в контекста на пилотната инициатива за съдружници в областта на иновациите в европейските МСП. В крайна сметка, предоставеното обучение трябва да допринесе за по-добрата наличност на умения по управление на иновации и консултантски услуги за МСП, като по този начин им се предостави възможност да управляват по-ефективно иновационните процеси и с по-голямо икономическо въздействие. Тази покана е разделена на 2 партиди: — партида 1: по-нататъшно разработване на капацитета за консултации в областта на управлението на иновации в Европейската мрежа за предприятия, — партида 2: основно обучение по управление на промишлени иновации в контекста на пилотната инициатива за съдружници в областта на иновациите в европейските МСП.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
03/09/2016 00:00
28/09/2016 23:59
N/A
03/10/2016 23:59
10/10/2016 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 По-нататъшно разработване на капацитета за консултации в областта на управлението на иновации в Европейската мрежа за... Партида 1 на тази покана за участие в търг цели да се подобри качеството на тези услуги в подкрепа на управлението на иновациите за МСП, предоставени от Европейската мрежа за предприятия. За тази цел се изисква обучителна среда за изграждане и разширяване на компетенциите на консултантите по управление на иновациите, работещи в Европейската мрежа за предприятия, предоставяйки: — общо въвеждащо обучение по „управление на иновации“ за членове на персонала, които все още не са запознати с тези задачи по консултиране, — специализирано обучение/създаване на възможности в различните части и процеси на системи за управление на иновациите в МСП. В резултат на тази поръчка се очаква, че максимален брой експерти в областта на иновациите от Европейската мрежа за предприятия, които предоставят услуги, „увеличаващи възможностите за управление на иновациите на МСП“, са обучени и разширяват своите познания в консултирането по управление на иновациите. Тези наскоро придобити умения ще бъдат незабавно приложени при предоставянето на подкрепа за управление на иновациите чрез мрежата. Те също така ще помогнат за разширяване на достъпа на МСП до квалифицирано консултиране по управление на иновациите в целия ЕС.
Партида 2 Основно обучение по управление на промишлени иновации в контекста на пилотната инициатива за съдружници в областта на... Очаква се, че около 12 работни дни обучение ще бъдат предоставени за всеки съдружник в областта на иновациите, включително онлайн обучение. Участието в програмата за обучение е задължително за всички съдружници в областта на иновациите, които са част от пилотно действие INNOSUP-2-2016. Предвижда се, че до 90 съдружници в областта на иновациите и до 90 надзорни органи ще имат правото да получат обучение. В резултат на обучението, съдружниците в областта на иновациите, които най-вероятно са с докторска степен по технически дисциплини, ще придобият конкретна допълнителна квалификация, която им позволява да действат като „ръководители на иновации“ в промишлеността и, в частност, в МСП, подкрепени от субсидиите, предоставени съгласно INNOSUP-02-2016 (пилотна инициатива – съдружници в областта на иновациите). Обучителната програма следва също така да подпомогне проследяването и увеличаването на мащаба на идеите в научноизследователски проекти/продукти, чрез предоставяне на специални сесии относно схеми за финансиране на европейско равнище за период от 1 – 2 работни дни. Отделно от подпомагането на проучването на до 90 идеи за иновации в предприятията, избрани по програмата за съдружници в областта на иновациите в МСП, обучението може също да бъде възможност за учене и развитие.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 170-305421 Обявление за поръчка 03/09/2016 00:00