Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на консултантски услуги за Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в ...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
04/08/2016
Краен срок за получаване на оферти:
23/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
VP-1326.
Осигуряване на консултантски услуги за Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в областта на финансовия контрол.
Целта на тази покана за участие в търг е да се заявят предложения за подкрепа от няколко дружества по 4-годишно рамково споразумение за изпълнение на задачи в отдел „Вътрешен контрол и декларации“ (ICA) (по партида 1) и отдел „Финансово отчитане“ (FRD) (по партида 2) на отдел „Финансов контрол“ (FC) на ЕИБ, ако и когато те са необходими. Тази покана за участие в търг е разделена на 2 партиди, както следва: партида 1 – банково управление и управление на оперативния риск/контрол; партида 2 – финансово отчитане.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
04/08/2016 00:00
23/09/2016 23:59
30/09/2016 17:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Партида 1 – банково управление и управление на оперативния риск/контрол
Партида 1 – банково управление и управление на оперативния риск/контрол Различните специфични задачи ще обхванат i) проекти за консултиране, реализиране, преразглеждане, повторно проектиране, и ii) тестване, свързано с областите на услугите, изброени по-долу: — методология на контролна рамка, — управление на оперативния риск, — решения за прилагане на контролна рамка, — одитиране на контрола, — очертаване на риска и контрола, — определяне на ключовите показатели на риск, — най-добри банкови практики, — регулиране и съответствие, — закон Сарбейнс-Оксли, — Базел/Директива за капиталовите изисквания, — докладване на контрола (Изявление относно стандарти за ангажименти за атестация (SSAE) № 16 или предходния SAS 70 тип II), — ИТ сигурност, общ контрол и приложения, — ISO, CobiT, ITIL, стандарти на добри практики на форума за информационна сигурност.
Партида 2
Партида 2 – финансово отчитане
Услуги по финансово отчитане, включително области като: консултации относно финансово отчитане, които ще се състоят в предоставяне на съвети относно изготвяне, модификация или прилагане на счетоводните области по счетоводните рамки като счетоводните директиви на ЕС, МСФО, счетоводните правила на ЕК или други, договорени по рамките.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 149-269284
Обявление за поръчка
04/08/2016 00:00