Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проект за разширяване на сграда Konrad Adenauer в Люксембург – задания, свързани...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
13/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
31/07/2017
Статус:
Затворена
Информация
INLO-D-UPIL- S – 16 – MOE.
Проект за разширяване на сграда Konrad Adenauer в Люксембург – задания, свързани с управление на проект за наблюдение на строителните...
Поръчката е разделена на 2 партиди: M и N. Цялата поръчка ще бъде осъществена посредством взаимни действия между одобрените оференти за тези 2 партиди и другите членове на разширеното управление на проект, под координацията и ръководството на пилотния координатор. Оферентите могат да подават оферта за 1 партида или за 2-те партиди. Партидите са независими и ще бъдат възложени отделно. Европейският парламент си запазва правото да възложи само 1 партида или да не възложи нито една от партидите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
13/06/2017 00:00
31/07/2017 23:59
07/08/2017 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида M
Архитектурна консултантска фирма
Архитектурната консултантска фирма, под ръководството и координацията за партида А, ще гарантира качеството на конструкцията във връзка с архитектурните дисциплини и наблюдението на художественото оформление. Това ще гарантира проектирането на сграда, която отговаря на изискванията, посочени в плановете, спецификациите на поканата за участие в търг за строителни дейности и професионалните стандарти и очакваното изпълнение. Чрез организирането и управлението на координационния отдел (с партиди C и N), фирмата ще изпълни техническата координация на строителните дейности и ще определи разпределението на услугите между строителните дружества. За партидите, свързани със строителните дейности, за които ще се извършва техническо координиране, тя също така ще поеме задачата да бъде контрольор на разходите, при което основната цел е управлението и контролирането на вложените количества за западния обект, както и строителните разходи, свързани с тях.
Партида N
Консултантска фирма по техническо проектиране
Консултантската фирма по техническо проектиране, под надзора и координацията за партида А, ще гарантира качеството на конструкцията във връзка с дисциплините по техническо проектиране. Това ще гарантира проектирането на сграда, която отговаря на изискванията, посочени в плановете, спецификациите на поканата за участие в търг за строителни дейности и професионалните стандарти и очакваното изпълнение. За партидите, свързани със строителните дейности, за които ще се извършва техническо координиране, тя също така ще поеме задачата да бъде контрольор на разходите, при което основната цел е управлението и контролирането на вложените количества за западния обект, както и строителните разходи, свързани с тях.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 111-222632
Обявление за поръчка
13/06/2017 00:00