Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Междуинституционален рамков договор за услуги за дейности, свързани с по-добри р...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
31/12/2016
Краен срок за получаване на оферти:
15/03/2017
Статус:
Затворена
Информация
EASME/EMFF/2016/029.
Междуинституционален рамков договор за услуги за дейности, свързани с по-добри регламенти.
EASME, като водещ възлагащ орган, желае да сключи най-много 3 каскадни рамкови договори за всяка партида, като партидите са: партида 1: обща политика в областта на рибарството, с изключение на нейното международно измерение, и партида 2: интегрирана морска политика. Общата цел е да се осигури помощ за ГД „Морско дело и рибарство“ в изпълнението на дейности, свързани с по-добри регламенти, в рамките на общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика. Поканата за участие в търг има за цел подбора на изпълнители, способни да предоставят експертни възможности, които ще бъдат използвани, при поискване, с помощта на специфични заявления за услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
31/12/2016 00:00
15/03/2017 23:59
22/03/2017 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Обща политика в областта на рибарството, с изключение на нейното международно измерение
Обхванатите услуги включват подпомагане на отделите на Комисията в провеждането на: — ретроспективни оценки, включително проверки на пригодността, — бъдещи оценки, включително оценки на въздействието, — консултации със заинтересованите страни, и — оценка на разходите и ползите, свързани със съществуващите и бъдещите политики и/или регулаторни мерки, по-специално по отношение на административната тежест, в областите на общата политика в областта на рибарството (CFP), с изключение на нейното международно измерение. Задачите, описани по-горе, са индикативни и могат да бъдат поискани други задачи, свързани с оценяването и оценката на въздействието на общата политика в областта на рибарството, в съответствие с потребностите на възлагащия орган.
Партида 2
Интегрирана морска политика
Обхванатите услуги включват подпомагане на отделите на Комисията в провеждането на: — ретроспективни оценки, включително проверки на пригодността, — бъдещи оценки, включително оценки на въздействието, — консултации със заинтересованите страни, и — оценка на разходите и ползите, свързани със съществуващите и бъдещите политики и/или регулаторни мерки, по-специално по отношение на административната тежест, в областите на интегрираната морска политика (IMP). Задачите, описани по-горе, са индикативни и могат да бъдат поискани други задачи, свързани с оценяването и оценката на въздействието на интегрираната морска политика, в съответствие с потребностите на възлагащия орган.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 035-062666
Поправка
18/02/2017 00:00
2016/S 253-465484
Обявление за поръчка
31/12/2016 00:00