Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Правни услуги.
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Дата на публикация в TED:
23/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/04/2017
Статус:
Затворена
Информация
1701/G2/N.
Правни услуги.
Обхватът на тази процедура е предоставянето на правни услуги, разделени на 5 партиди: партида 1: Нидерландскo търговско право, включително договорно право, право в областта на ИКТ/интелектуалната собственост, право относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, данъчно право и евентуално съдебно представителство (рамков договор с 1 изпълнител); партида 2: Нидерландско трудово право и право на заетостта, включително данъчно облагане, пенсии и облаги и право на здравеопазването и безопасността (рамков договор с 1 изпълнител); партида 3: право на ЕС относно обществените поръчки, включително консултация и евентуално представляване пред Общия съд (рамково споразумение с 1 изпълнител); партида 4: Белгийско търговско право, включително договорно право, право в областта на ИКТ/интелектуалната собственост, право относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, данъчно право и евентуално съдебно представителство (рамков договор с 1 изпълнител); партида 5: право на ЕС по заетостта и социалните услуги, включително консултация и евентуално представляване пред Общия съд (многостранен рамков договор с 3-ма изпълнителя – повторно откриване на конкурс).
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Важни събития
23/03/2017 00:00
18/04/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Партида 1: Нидерландскo търговско право, включително договорно право, право в областта на ИКТ/интелектуалната собственост, право...
Партида 1: Поръчките на Европол се ръководят предимно от правото на Съюза, допълнено при необходимост от нидерландското законодателство. Съдилищата на Хага са компетентни по отношение на спорове, произтичащи от тълкуването и/или прилагането на договора. Европол не разполага с вътрешен нидерландски квалифициран адвокат, следователно от време на време се изисква правно консултиране относно въпроси, свързани с търговското право на Нидерландия. Съветите могат също да се отнасят до въпроси, свързани с условията за софтуерно лицензиране и тяхното тълкуване съгласно нидерландското законодателство, както и въпроси във връзка с правото относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните.
Партида 2
Партида 2: Нидерландско трудово право и право на заетостта, включително данъчно облагане, пенсии и облаги и право на...
За партида 2: Европол прилага стандарти за здравеопазване и безопасност на Нидерландия. В отделни случаи е необходимо правно консултиране относно въпроси, свързани с трудовото право и правото на заетостта на Нидерландия, включително пенсии и облаги, социално осигуряване и данъчно право.
Партида 3
Партида 3: Право на ЕС относно обществените поръчки, включително консултация и евентуално представляване пред Общия съд
Партида 3: Европол има собствен правен опит в областта на обществените поръчки. Това означава, че основната работа ще бъде извършена вътрешно и правните съвети ще засягат определени детайли (например критичен принос относно защитата, както е изготвено от Европол) и тактическа консултация, както и евентуални преводи на френски език. Правният екип на Европол следва да бъде ангажиран и консултиран по време на всеки етап от производството.
Партида 4
Партида 4: Белгийско търговско право, включително договорно право, право в областта на ИКТ/интелектуалната собственост, право...
За партида 4: Европол участва в междуинституционални процедури за обществени поръчки (т.е. тръжните процедури, организирани от Комисията на ЕС от името на институциите и агенциите на ЕС). Произтичащите поръчки са регулирани от белгийското законодателство и юрисдикцията на съда на Брюксел. В определени случаи, Европол се нуждае от специализирани консултации относно белгийското общо търговско право. Съветите могат също да се отнасят до въпроси, свързани с условията за софтуерно лицензиране и тяхното тълкуване съгласно белгийското законодателство, както и въпроси във връзка с правото относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните.
Партида 5
Правото на ЕС по заетостта и социалните услуги, включително консултиране и възможно представителство пред Общия съд
За партида 5: Европол назначава държавни служители по правилника за длъжностни лица и условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Европол има собствен правен експертен опит и желае да има възможността (но не и задължението) да ползва услугите на адвокатска кантора с помощта на рамков договор, който може да бъде резултат от тази тръжна процедура. Правният екип на Европол следва да бъде ангажиран и консултиран по време на всеки етап от производството.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 058-107188
Обявление за поръчка
23/03/2017 00:00