Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Управление на помощно звено на ЕС за подпомагане и популяризиране на схемата за ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
15/05/2013
Краен срок за получаване на оферти:
26/06/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.C.1/SER/2013/0022.
Управление на помощно звено на ЕС за подпомагане и популяризиране на схемата за управление и одит на околната среда (СУООС).
Отделът за устойчиво производство и потребление на Генерална дирекция „Околна среда“ има за цел да гарантира прилагането на устойчиви политики и доброволни подходи за промишлеността, както и за развитие и насърчаване на интеграцията на екологичните изисквания в промишлеността и вътрешния пазар. 1 от доброволните инструменти, които отделът прилага успешно почти 20 години в ЕС, е схемата за управление и одит на околната среда (СУООС) на ЕС. СУООС е инструмент за управление за дружества и други организации за оценяване, отчитане и подобряване на техните екологични показатели. Схемата е на разположение за участие на дружества от 1995 г. насам и първоначално е ограничена до дружества в сектори на промишлеността. От 2001 г. насам обаче СУООС е открита за всички сектори на икономиката, включително комуналните и частните услуги. От 2009 г. нататък СУООС се разви също и като екологичен инструмент, който е приложим в световен мащаб.Целта на поръчката за помощни услуги за СУООС ще бъде изпълнението на дейности за подпомагане на прилагането и популяризирането на схемата СУООС. В момента около 4 500 организации с над 12 000 обекта в Европа и света използват инструмента СУООС за доброволно непрекъснато подобряване на екологичните си показатели. Организации, които отговарят на всички изисквания, описани в Регламента относно СУООС (Регламент ЕО № 1221/2009), и използва независим проверяващ орган по СУООС за проверка на правилното изпълнение, може да бъде регистрирана по СУООС. Помощните услуги за СУООС, описани в настоящата поръчка, не само способстват за правилното прилагане на схемата СУООС, но също така и популяризират схемата извън общността на СУООС с цел поддържане и по възможност увеличаване на броя регистрации по СУООС. Крайната цел е увеличаване на приноса на схемата за подобряване на качеството на околната среда в Европа.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
15/05/2013 00:00
N/A
26/06/2013 16:00
10/07/2013 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 093-157533
Обявление за поръчка
15/05/2013 00:00