Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Програми за лидерски умения и за майсторски класове за ръководни кадри.
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
29/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
19/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
VP-1387.
Програми за лидерски умения и за майсторски класове за ръководни кадри.
ЕИБ стартира покана за участие в търг с цел избирането на доставчици, които да предоставят програми за развиване на лидерски умения, състоящи се от общи формални обучителни сесии, специализирани мероприятия и индивидуална подкрепа. Банката търси доставчици с широк и устойчив опит в разработването и осигуряването на специализирани програми за развиване на лидерски умения и семинари в международна среда (частни дружества и публични организации).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
29/04/2017 00:00
19/06/2017 23:59
22/06/2017 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Програма за нововъзникващи лидерски умения (ELP) Услугите, предоставени по тази партида, обхващат обучение, насочено към развиване на компетенциите по отношение на осведомеността, комуникацията и екипната работа. Целевата група лица представляват старши специалисти с потенциал за пристъпване към ръководна роля в краткосрочен и средносрочен план (между 1 и 3 години). Старшите специалисти с потенциал за пристъпване към ръководна роля имат университетска степен и обикновено имат повече от 10 години опит в своята специфична област на експертни познания. Те са заемали няколко позиции, за които изискванията и задачите са били достатъчно разнообразни, което им позволява да придобият различен набор от умения и познания, необходими за управление на екип и за предизвикателствата, свързани с функционирането и самия персонал. Изискваната продължителност за всяка обучителна сесия за програма е 3 дни. Тя може да бъде предоставена или през последователни, или през непоследователни дни за период от 3 месеца. ЕИБ очаква провеждането между 2 и 4 обучителни сесии за програма на година.
Партида 2 Програма относно основите на лидерските умения (FLP) Услугите, предоставени по тази партида, обхващат обучение, насочено към развиване на компетенции по отношение на управление на други лица и предаването им между съответните роли – от специалист към ръководител на екип: целевата група лица са назначени или наети скоро като Ръководители на звено, което представлява първото управленско ниво според йерархията на персонала на ЕИБ; изискваната продължителност за всяка обучителна сесия за програма е 4 дни, два пъти през 2 последователни дни (2 x 2 дни) за период от 3 месеца; ЕИБ очаква провеждането между 2 и 4 обучителни сесии за програма на година; в допълнение, веднъж годишно може да бъде провеждана незадължителна среща на обучените лица (проследяваща сесия) при искане от страна на ЕИБ за всички предишни участници в тази програма.
Партида 3 Програма за развиване на лидерски умения (LDP) Услугите, предоставени по тази партида, обхващат обучение, помагащо на ръководителите да се превърнат в лидери. Компетенциите, които трябва да бъдат развити, са: целевата група лица са назначени или наети скоро като Ръководители на подразделение, което е второто управленско ниво според йерархията на персонала на ЕИБ (средно управленско ниво); изискваната продължителност за всяка обучителна сесия е 6 дни, два пъти през 3 последователни дни (2 x 3 дни) за период от 3 месеца.
Партида 4 Програма за развиване на разширени лидерски умения (ALDP) Услугите, предоставени по тази партида, обхващат обучение, насочено към развиване на компетенции по отношение на водещи системи и сложност, стратегия и визия, както и предаване на лидерски умения. Целевата група лица са назначени или наети скоро като Ръководители на отдел или Ръководители на дирекции, наричани още Директори, които представляват третото и четвъртото управленско ниво според йерархията на персонала на ЕИБ (висше управленско ниво).
Партида 5 Програма за лидерски умения за висши ръководни кадри (SELP) Тази програма е подобна на обучителните програми за ръководни кадри, които се предлагат от по-големите университети и бизнес училища по теми за лидерски умения, които са от значение за висшите ръководни кадри на банката. Тя ще се предлага като допълнителна програма към ALDP по партида 4. Банката има за цел сключването на многостранно рамково споразумение с най-малко 3 и най-много 5 доставчици на услуги, за да може да направи избор между няколко SELP програми, като вземе предвид специфичните обучителни цели на отделните лица, своя дневен ред и подходящите дати за курсовете. Целевата група лица са Ръководителите на отдели и Ръководителите на дирекции, наричани още Директори, които представляват третото и четвъртото управленско ниво според йерархията на персонала на ЕИБ (висше управленско ниво). Необходимата продължителност за всяка обучителна сесия е най-малко 3 и най-много 10 или последователни, или непоследователни дни.
Партида 6 Програма за майсторски клас за ръководни кадри (EMP) В тази програма ще бъдат предложени няколко теми, които да допълнят програмите ELP, FLP, LDP и ALDP. Майсторските класове ще бъдат предназначени да предоставят на участниците възможността да разглеждат актуални теми, свързани с лидерски умения, както и да задълбочат своя собствен практичен опит за устойчив обучителен подход и развитие. Банката има за цел сключването на многостранно рамково споразумение с най-малко 3 и най-много 5 доставчици на услуги, за да може да направи по-широк избор между няколко различни методологии и съдържание на майсторски класове, които да бъдат по-подходящи за различните целеви групи и за постигането на различните цели. Когато банката се нуждае от EMP, тя ще изпрати заявка за възлагането за услугите до всички доставчици на услуги и ще избере само 1 доставчик на услуги за възлагането в съответствие с член 4 от рамковото споразумение. Целевата група лица ще бъде същата като за ELP, FLP, LDP и ALDP. Необходимата продължителност на обучителните сесии е минимум половин ден и максимум 1 ден в помещенията на ЕИБ в Люксембург. Ще се организират между 2 и 4 обучителни сесии на година.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 099-195195 Поправка 24/05/2017 00:00
2017/S 084-162453 Обявление за поръчка 29/04/2017 00:00