Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Тръжна продажба на квоти за емисии и наблюдение на пазара на въглерод.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
30/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
12/07/2017
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.B.1/FRA/2017/0009.
Тръжна продажба на квоти за емисии и наблюдение на пазара на въглерод.
Изпълнителите по 3 различни партиди ще предоставят правни, икономически, финансови, както и счетоводни експертни познания и експертни познания по одит, за да подпомогнат Комисията в нейната дейност, свързана с осигуряването на интегритета и надеждността на търга относно квотите за емисии по схемата за търговия с емисии на ЕС и на пазара на въглерод чрез разработването на съответното законодателство, неговото прилагане и мониторинг, процедури за обществени поръчки и договорни споразумения, както и гарантиране на своевременно и ефективно управление на проблемите, инцидентите и кризисните ситуации. Моля, обърнете внимание, че предварителната информация относно този търг беше публикувана в OВ 2016/S 103-183492, 31.5.2016 г., със заглавие „Подпомагане на Комисията при прилагането на Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията („Регламент за тръжна продажба на квоти“) и рамката за наблюдение на пазара в рамките на схемата за търговия с емисии на ЕС“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
30/05/2017 00:00
12/07/2017 16:00
20/07/2017 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Правна помощ
Рамковият договор за партида 1 ще бъде за първоначален период от 24 месеца и ще бъде подновен автоматично 2 пъти (за максимална обща продължителност от 72 месеца). От изпълнителя/ите на рамковия договор по тази партида 1 може да се изисква да предоставят следните услуги: 1) правна помощ за разработването, осъществяването, мониторинга и прегледа на законодателството, приложимо за първичния и вторичния пазар на квоти в рамките на системата за търговия с емисии на ЕС; 2) правна помощ за управлението на поръчката; 3) правна помощ за съвместната обществена поръчка на общата тръжна платформа или на тръжния инспектор; 4) правна помощ за управлението на съвместни споразумения за възлагане на обществени поръчки; 5) координиране и предаване на задачи. За допълнителна информация, моля, направете справка с документите за обществена поръчка (вж. раздел 2.3 от тръжните спецификации).
Партида 2
Икономически и финансов анализ на пазара
Рамковият договор за партида 2 ще бъде за първоначален период от 24 месеца и ще бъде подновен автоматично 2 пъти (за максимална обща продължителност от 72 месеца). От изпълнителя/ите на рамковия договор по тази партида 2 може да се изисква да предоставят следните услуги: 1) икономически и финансов анализ на функционирането на пазарите на въглерод; 2) икономически и финансова консултация за разработването, прилагането, мониторинга и прегледа на законодателството, приложимо за първичния и вторичния пазар на квоти в рамките на системата за търговия с емисии на ЕС; 3) икономическа и финансова консултация за управление на поръчки; 4) икономическа и финансова консултация и подкрепа за обществената поръчка на общата тръжна платформа или на тръжния инспектор; 5) икономическа и финансова консултация за управлението на съвместни споразумения за възлагане на обществени поръчки; 6) координиране и предаване на задачи. За допълнителна информация, моля, направете справка с документите за обществена поръчка (вж. раздел 2.3 от тръжните спецификации).
Партида 3
Счетоводни и одиторски услуги
Рамковият договор за партида 3 ще бъде за първоначален период от 24 месеца и ще бъде подновен автоматично 2 пъти (за максимална обща продължителност от 72 месеца). От изпълнителя/ите на рамковия договор по тази партида 3 може да се изисква да предоставят следните услуги: 1) счетоводни и одиторски услуги за прилагането на Регламента за тръжна продажба на квоти, включително одит на съответствието на прилагането на Регламента за тръжна продажба на квоти от тръжните платформи; 2) услуги по счетоводство и одит за разработването, прилагането, мониторинга и прегледа на законодателството на финансовия пазар на ЕС, приложими към първичния и вторичния пазар на квоти; 3) счетоводни и одиторски услуги за процедурите за обществени поръчки за номинирането на общата тръжна платформа и тръжния инспектор, включително помощ при определянето на финансовите изисквания и на структурата на разходите, както и при оценката на финансовото положение на кандидатите или оферентите; 4) счетоводна и одиторска помощ по отношение на договорите с общата тръжна платформа и тръжния инспектор, включително оперативен одит на изпълнението на услугите по тези поръчки и одит за определяне на разходите, промяната на разходите и оценката на съответното преразглеждане на цената по тези поръчки; 5) предаване на задачи. За допълнителна информация, моля, направете справка с документите за обществена поръчка (вж. раздел 2.3 от тръжните спецификации).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 102-203754
Обявление за поръчка
30/05/2017 00:00