Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Инвазивни чужди видове – рамка за установяване на инвазивните чужди видове, пред...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
25/05/2013
Краен срок за получаване на оферти:
08/07/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.2/ETU/2013/0026
Инвазивни чужди видове – рамка за установяване на инвазивните чужди видове, предизвикващи загрижеността на ЕС.
Инвазивните чужди видове (ИЧВ) са видове, които са транспортирани извън техния естествен ареал през екологичните бариери в следствие на човешка дейност, които се установяват и разпространяват на новото място и причиняват отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие, обществото и икономиката. Според изчисленията ИЧВ струват на ЕС най-малко 12 000 000 000 EUR годишно през последните 20 години и цената на вредите продължава да расте.За ефективно справяне с проблемите, свързани с ИЧВ, Комисията ще предложи специален законодателен инструмент, който има за цел предотвратяване на навлизането на ИЧВ, създаване на система за ранно предупреждение и бърза реакция и по-ефективно управление на ИЧВ, които вече са се установили и разпространили.С оглед да се гарантират хармонизирани и приоритизирани действия на равнище ЕС, законодателният инструмент ще се съсредоточи върху единен набор от ИЧВ, предизвикващи загрижеността на ЕС. Настоящото проучване има за цел създаване на необходимата методическа рамка за определяне на списък на ИЧВ, предизвикващи загрижеността на ЕС.Списъкът на ИЧВ, предизвикващи загрижеността на ЕС, ще трябва да бъде подкрепен с научни доказателства под формата на оценка на риска. В ЕС обаче не е налице хармонизирана стандартна методология за оценка на риска по отношение на оценката на рисковете, произтичащи от ИЧВ. Настоящата поръчка ще осигури необходимата подкрепа за разработването на първоначален списък на ИЧВ, предизвикващи загрижеността на ЕС, като предостави актуален преглед на оценките на риска от ИЧВ, разработи минимални стандарти, необходими да се гарантира, че оценката на риска е подходяща за целта, и направи критичен преглед на съществуващите методологии за оценка на риска от ИЧВ в контекста на тези минимални стандарти.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
25/05/2013 00:00
N/A
28/06/2013 16:30
01/07/2013 00:00
08/07/2013 16:00
23/07/2013 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2013/S 100-170265 Обявление за поръчка 25/05/2013 00:00