Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за националните изследвания в областта на храните в съответствие с мето...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
11/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
13/10/2017
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/DATA/2017/02.
Подкрепа за националните изследвания в областта на храните в съответствие с методологията на ЕС относно менюто (7-ма подкрепа) –...
Целта на настоящата процедура по обществена поръчка е да се възложат преки поръчки за услуги на организации от държавите-членки на ЕС, от Албания, Босна и Херцеговина, бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Сърбия, Черна гора и Швейцария, които имат правителствен мандат за извършване на изследване в областта на храните на национално ниво в периода от 2017 до 2022 г. или от 2018 г. до 2023 г., а национално изследване в областта на храните не е било финансирано от процеса на ЕС относно менюто или изпълнявано в държавата през последните 5 години за планираната целева група (като референтна дата се счита началото на полевата работа). В резултат на произтичащата/ите поръчка/и изпълнителят/ите трябва или да адаптира/т, или да разработи/ят методология, която да бъде използвана в тези изследвания, съгласно насоките на ЕОБХ по методологията на ЕС относно менюто. Събраните с помощта на поръчките данни относно храните трябва да бъдат достъпни за научноизследователски дейности на ЕОБХ, без ограничения относно тяхното ползване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/07/2017 00:00
13/10/2017 14:30
17/10/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 130-265062
Обявление за поръчка
11/07/2017 00:00