Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за прилагането на Регламента на ЕС за дървения материал.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
05/06/2013
Краен срок за получаване на оферти:
24/07/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.E.2/SER/2013/0027.
Подкрепа за прилагането на Регламента на ЕС за дървения материал.
Политиката на Европейския съюз за борба с незаконния дърводобив и свързаната търговия е била определена през 2003 г. с план за действие за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал (FLEGT). Той предложи пакет с мерки за подпомагане на международните усилия за справяне с проблема. При прилагането на плана за действие ЕС води преговори за доброволни споразумения за партньорство (VPA) с държавите, произвеждащи дървен материал (държави-партньори), които поставят юридически обвързващо задължение на страните да приложат лицензионна схема и да регулират търговията с дървен материал и с продукти от дървен материал, определени в споразуменията.Като се има предвид големия мащаб и спешността на проблема, беше необходимо да се допълни и подсили плана за действие FLEGT с допълнителни мерки и поради тази причина бе приет Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20.10.2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (Регламент на ЕС за дървения материал, EUTR) и влезе в сила на 2.12.2010 г.:http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htmРегламентът обхваща широка гама от изделия от дървен материал, изброени в неговото приложение като се използва номенклатура на митническия кодекс на ЕС. Той стана приложим от 3.3.2013 г., за да позволи на операторите от ЕС, производителите на дървен материал и държавите-членки, както и на търговските партньори, да се подготвят на време. До юни 2012 г. Комисията прие необходимите незаконодателни актове: Делегиран регламент (EС) № 363/2012 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) № 607/2012 на Комисията. През 2013 г. Комисията разработи в тясно сътрудничество с държавите-членки документ с насоки относно EUTR, където специфичните аспекти на регламента бяха изяснени.Въпреки че регламентите са пряко обвързващи за целия ЕС, от държавите-членки се изисква да предприемат определени специфични мерки и са отговорни за тяхното ежедневно осъществяване и прилагане.Целта на тази поръчка е:1. да се предостави подкрепа на Европейската комисия в оценяването на заявления за мониторинг на организации;2. да се предостави...
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
05/06/2013 00:00
N/A
24/07/2013 16:00
07/08/2013 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 107-182396 Обявление за поръчка 05/06/2013 00:00