Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по международна сигурност.
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
31/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
06/10/2017
Статус:
Затворена
Информация
LZ-1412.
Услуги по международна сигурност.
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се предоставят услуги от външни изпълнители, които да обхващат всички потребности на ЕИБ от сигурност, безопасност и здравеопазване, за всички бизнес операции извън Люксембург, в съответствие с нейните бизнес операции и корпоративна стратегия. Тази покана за участие в търг ще бъде разделена на 5 партиди, както следва: — партида 1: информация и разузнаване в чужбина, — партида 2: консултации в областта на сигурността в чужбина, — партида 3: услуги за сигурност и защита на персонала в чужбина, — партида 4: евакуиране при спешни ситуации, — партида 5: подкрепа за обучение. Всички партиди ще бъдат възложени едновременно. Позволено е подаване на оферти за повече от 1 партида от 1 оферент; въпреки това, в такъв случай, оферентите трябва да подадат оферта за всяка партида поотделно. Всяка партида ще бъде оценявана отделно.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
31/08/2017 00:00
06/10/2017 23:59
10/10/2017 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Информация и разузнаване в чужбина Партида 1 е за осигуряване на глобална сигурност и медицинска информация за подпомагане на операциите на клиентите в чужбина, както и за предоставяне на специализирани проучвания по всички въпроси, свързани с разработването или текущата сигурност и медицински интерес.
Партида 2 Консултации в областта на сигурността в чужбина ЕИБ разширява своите глобални бизнес пътувания и мисии, някои от които ще бъдат в по-рискови среди. ЕИБ има близо 40 външни офиса, намиращи се извън Люксембург и в момента увеличава международния си портфейл в Европа, Африка, Централна и Южна Америка. В тръжните документи е предоставен пълен списък на съществуващите обекти. Редица мисии на ЕИБ ще бъдат в селски или отдалечени райони, далеч от големи градове или пристанища; някои от дестинациите са области, в които съществува риск за сигурността на персонала. ЕИБ признава своите отговорности и следователно се стреми да гарантира, че ще бъдат предвидени адекватни услуги за подкрепа за справяне с такива ситуации. Услугите за партида 2 обхващат пълната гама от възможни сценарии във вероятен инцидент в областта на сигурността. От оферента ще се очаква да има опит в работата с голям диапазон от рискове за сигурността на персонала, така че да има широко разбиране как се управляват такива ситуации.
Партида 3 Услуги за сигурност и защита на персонала в чужбина Партида 3 е за предоставяне на услуги по сигурност и защита за служителите на ЕИБ, пътуващи и/или работещи в ЕС и в чужбина, а не само в централата на ЕИБ в Люксембург. Тя е предназначена специално за предоставяне на услуги за оказване на съдействие за сигурността на служители, пътуващи по служебни задачи или на външни служители, при които наземните оперативни лица могат да бъдат задължени да изпълняват услуги по посрещане, ескортиране и охрана.
Партида 4 Услуги за евакуиране при аварии Партида 4 е за предоставяне на услуги за евакуиране, с цел осигуряване на авариен транспорт в случай на криза или авария, възникнали по време на мисия или във външен офис на ЕИБ.
Партида 5 Подкрепа за обучение Партида 5 е за осигуряване на специалист и пакети за обучение по обща сигурност и здравеопазване, включително модули за електронно обучение за служителите на ЕИБ, изпратени на мисия, или в Люксембург, по-конкретно във връзка със сигурността при пътуване и грижата за здравето.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 166-341075 Обявление за поръчка 31/08/2017 00:00