Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за събиране на актуална информация, свързана с модернизирането на зако...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
12/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
16/11/2017
Статус:
Затворена
Информация
VT/2017/037.
Проучване за събиране на актуална информация, свързана с модернизирането на законодателството на ЕС в областта на химичните...
Проучване за събиране на актуална информация, свързана с модернизирането на законодателството на ЕС в областта на химичните вещества относно безопасността и здравето на работното място, с особен акцент върху токсичните за репродукцията химични вещества, с оглед анализиране на здравните, социално-икономическите и екологичните въздействия, във връзка с възможни изменения на Директива 2004/37/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 29.4.2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа и Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7.4.1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
12/10/2017 00:00
16/11/2017 17:30
27/11/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 196-401998
Обявление за поръчка
12/10/2017 00:00