Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Насърчаване на социалните съображения в процедурите за възлагане на обществени п...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
18/11/2017
Краен срок за получаване на оферти:
15/01/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2017/030.
Насърчаване на социалните съображения в процедурите за възлагане на обществени поръчки за предприятия в областта на социалната...
EASME желае да сключи договор за услуги за насърчаване на социалните съображения в процедурите за възлагане на обществени поръчки за предприятия в областта на социалната икономика, свързани с изпълнението на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.2.2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.2.2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО и Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.2.2014 г. за възлагане на договори за концесия. Задачата ще бъде подготовката и провеждането еднодневни събития за информиране и разпространение (наричани по-долу „конференции“), които имат за цел обучение и повишаване на осведомеността на относно социалните съображения в процедурите за възлагане на обществени поръчки в най-малко 15 държави-членки. Целта на конференциите ще бъде да насочват участниците чрез новите разпоредби на Директивите, да подчертаят възможностите и стратегическите избори, с които разполагат при изготвянето на документи за обществени поръчки, както и да демонстрират как качествените аспекти, свързани със социалните съображения и критерии, могат да бъдат интегрирани в процедурите за възлагане на обществени поръчки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/11/2017 00:00
15/01/2018 23:59
16/01/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 222-460671
Обявление за поръчка
18/11/2017 00:00