Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на оборудване за управление и свързани услуги.
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
08/11/2017
Краен срок за получаване на оферти:
21/12/2017
Статус:
Затворена
Информация
OIB.02/PO/2017/054/779.
Доставка на оборудване за управление и свързани услуги.
Целта е да се сключи договор за: — доставка, като резервни части и ново оборудване, на оборудване за управление, за да се отговори на нуждите на Комисията и на Парламента в много разнообразни работни среди, в сградите, заемани от двете институции в региона на Брюксел и околностите, в Люксембург и в Страсбург, — услуги по транспортиране, тестване, привеждане в експлоатация и обучение, — отстраняване на използвано оборудване за управление за рециклиране, — сервизно обслужване по време на гаранционния период, — услуги по ремонт и профилактична поддръжка на почасова база.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Цена
Условия за участие
— оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1 „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение I „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към спецификациите, — оферентът трябва по-конкретно да приложи надлежно подписана и датирана клетвена декларация, удостоверяваща, че не е в някоя от ситуациите, които биха го изключили от вземане на участие в поръчка, възложена от Европейския съюз. Клетвената декларация трябва да бъде под формата на образеца в неговата цялост, публикуван на следната страница: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm NB: под заплаха от изключване, одобреният оферент трябва да представи следното писмено доказателство, в подкрепа на клетвената декларация, преди подписването на договора. NB: в случай че поръчката бъде възложена на обединения, те трябва да представят клетвена декларация, заедно с подкрепящи документи и информация за всеки отделен член.
— копие от финансови отчети (счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите) за последните 3 финансови години, посочващи годишната печалба преди данъчно облагане. Ако по уважителна причина оферентът не може да ги предостави, той трябва да представи декларация за годишните печалби преди облагане за последните 3 години. Ако финансовите отчети или декларацията показват средна загуба през последните 3 години, оферентът трябва да предостави друг документ като доказателство за своите финансови и икономически възможности, като например подходяща гаранция от трета страна (например дружеството-майка), удостоверения от одитори, експерт-счетоводители или еквивалентни, — отчет за специфичния годишен оборот през последните 3 финансови години, свързан с тази поръчка.
за да бъде избран, оферентът трябва да представи доказателство за среден специфичен годишен оборот за последните 3 финансови години от 200 000 EUR.
оферентът трябва да представи 5 примера за доставка на оборудване за управление през последните 3 години.
за да бъде избран, оферентът трябва да представи доказателство за минимална стойност от 5 000 EUR за всяка доставка.
Важни събития
08/11/2017 00:00
21/12/2017 15:00
11/01/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 214-444042
Обявление за поръчка
08/11/2017 00:00