Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по управление и рекламиране на мероприятия/заседания.
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
24/11/2017
Краен срок за получаване на оферти:
22/02/2018
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/CORSER/2017/07.
Услуги по управление и рекламиране на мероприятия/заседания.
Основната роля на изпълнителя ще бъде при планирането и осъществяването на логистиката на мероприятия въз основа на кратка информация от страна на ЕОБХ. За по-сложни събития от изпълнителя може да се изисква да предостави също и консултантски услуги как най-добре да се рекламира дадена инициатива и/или да действа като консултант, за да препоръча оптимални формати и технически решения за постигане на определени цели. Изпълнителят ще подпомага ЕОБХ при организирането на институционални заседания и мероприятия предимно в Парма (приблизително 60 % или в централата на ЕОБХ, или на други места в града), Брюксел и 28-те държави-членки на ЕС (приблизително 35 %), но понякога и в държави, които са процес на предприсъединяване към Съюза, или в други европейски страни (приблизително 5 %). Поради това е необходима възможност за работа предимно в Италия и държавите от ЕС/ЕИП, но също така и в държавите кандидатки/потенциални кандидатки и в държавите, включени към програма на европейската политика за съседство (ЕПС).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/11/2017 00:00
22/02/2018 14:30
26/02/2018 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 024-050081
Поправка
03/02/2018 00:00
2018/S 019-038482
Поправка
27/01/2018 00:00
2017/S 226-469961
Обявление за поръчка
24/11/2017 00:00