Данни на покана за участие в търг

The deadline for submission of tenders has been extended to 19 March 2018. The deadline for sending questions has been extended to 7 March 2018.
Заглавие:
Предоставяне на външен персонал и услуги за подпомагане на услугите, свързани с ...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
23/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
19/03/2018
Статус:
Затворена
Информация
OP-1455
Предоставяне на външен персонал и услуги за подпомагане на услугите, свързани с ИТ инфраструктурата и операциите, в групата на ЕИБ
Обхватът на настоящата покана за участие в търг е предоставянето на външен персонал и специфични услуги за подпомагане на дейностите на съответните организационни звена на отдела по информационни технологии (ИТ) на Европейската инвестиционна банка. Настоящата покана за участие в търг е разделена на 3 отделни обособени позиции, като всяка обособена позиция представлява различна техническа област и е с различен обхват: — обособена позиция 1: предоставяне на персонал и услуги за подпомагане на ИТ услугите за крайните потребители и услугите за управление на самоличността и достъпа в помещенията на групата на ЕИБ и нейните външни офиси по света, — обособена позиция 2: предоставяне на персонал и услуги за подпомагане на операциите, свързани с ИТ инфраструктурата, в помещенията на групата на ЕИБ в Люксембург, — обособена позиция 3: предоставяне на персонал и услуги за подпомагане на операциите, свързани с ИТ мрежи и обединени комуникации, в помещенията на групата на ЕИБ в Люксембург.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
23/12/2017 00:00
19/03/2018 23:59
21/03/2018 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Предоставяне на персонал и услуги за подпомагане на ИТ услугите за крайните потребители и услугите за управление на...
Ще бъде подписано 1 рамково споразумение с един доставчик на услуги. Обособена позиция 1 обхваща услуги в следните области: — услуги за поддръжка от 1-во и 2-ро ниво за отдела за помощ; — услуги за клиентска поддръжка за крайните потребители, — услуги за управление на активи за услугата за крайните потребители, — услуги за управление на активи за услугата за крайните потребители във връзка с акциите, — услуги за поддръжка на външен офис, — инженерни услуги за крайни потребители, — инженерни услуги за приложения за Mircosoft сървър, — услуги за управление на самоличността и достъпа. Услугите ще се предоставят чрез агенти, които ще присъстват на място, освен ако не е посочено друго.
Партида 2
Предоставяне на персонал и услуги за подпомагане на операциите, свързани с ИТ инфраструктурата
Ще бъде подписано 1 рамково споразумение с един доставчик на услуги. Обособена позиция 2 обхваща предоставянето на персонал и услуги за подпомагане на услугите, свързани с ИТ инфраструктурата, в помещенията на групата на ЕИБ в Люксембург. Операциите, свързани с ИТ инфраструктурата, обхващат дейности в следните области: — инженерни и администраторски услуги в областта на сървърните операционни системи, — Linux (включително Red Hat), Unix, Windows, — инженерни и администраторски услуги в областта на визуализацията. VMware, Hyper-V. — инженерни и администраторски услуги в областта на съхранението и архивирането, — инженерни и администраторски услуги в областта на инфраструктурните приложения. LDAP, SCOM, DNS, DHCP, NFS. — инженерни и администраторски услуги в областта на мониторинга, планирането, автоматизацията и оркестрацията, — услуги в областта на инфраструктурните операции, — услуги за поддръжка на център за данни и за управление на инфраструктурните активи, — услуга в областта на проектирането и архитектурата за инфраструктурни технологии. Услугите ще се предоставят от агенти, които ще присъстват на място, освен ако не е посочено друго.
Партида 3
Предоставяне на персонал и услуги за подпомагане на операциите, свързани с ИТ мрежи и обединени комуникации
Ще бъде подписано 1 рамково споразумение с един доставчик на услуги. Обособена позиция 3 обхваща предоставянето на услуги за ИТ мрежови операции в следните области: — услуги в областта на мрежовата инфраструктура, — услуги в областта на проектирането и архитектурата на мрежи и обединени комуникации, — услуги в областта на технологиите за обединени комуникации. Услугите ще се предоставят от агенти, които ще присъстват на място, освен ако не е посочено друго.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 026-055834
Поправка
07/02/2018 00:00
2017/S 247-516961
Обявление за поръчка
23/12/2017 00:00