Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Лабораторни анализи на проби от почвата, събрани в контекста на LUCAS 2018.
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
31/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
02/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2018/D.3/0004/OC
Лабораторни анализи на проби от почвата, събрани в контекста на LUCAS 2018.
Рамковото проучване на земеползването/земното покритие (LUCAS) включва модул за мониторинг на горния почвен слой. Ще бъдат взети около 26 000 проби на горен почвен слой в естествени и полуестествени среди (т.е. селскостопанска земя, гористи и тревни местности) в цяла Европа. Чрез стандартни методи ще бъдат анализирани физически и химически параметри на тези проби, както и ДНК. Настоящата обществена поръчка се отнася до предоставянето на лабораторни услуги за анализа на физически и химически параметри на почвата, тежки метали, пестициди и антибиотици и ДНК в проби на горен почвен слой, събрани в контекста на проучване LUCAS 2018.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
31/05/2018
N/A
N/A
02/07/2018
06/07/2018 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Анализи на параметри на почвата и тежки метали Целта на поръчката за услуги за обособена позиция 1 е да анализира основни физически и химически параметри на почвата и тежки метали в проби от горния слой на почвата, както е посочено в тръжните документи. Пробите от горния почвен слой се събират от минерални и органични почви в естествени и полуестествени среди (т.е. селскостопанска земя, гористи и тревни местности).
Партида 2 Анализ на ДНК на ПОЧВАТА Целта на поръчката за услуги за обособена позиция 2 е да извърши ДНК анализ на 1 050 проби от горния слой на почвата, събрани в контекста на Проучването на горния слой на почвата LUCAS 2018, за да се оцени биоразнообразието на почвата и гените за устойчивост на антибиотици. Пробите на горния почвен слой са събрани в естествени и полуестествени среди (т.е. селскостопанска земя, гористи и тревни местности).
Партида 3 Анализ на продукти за растителна защита + антибиотици Целта на поръчката за услуги за обособена позиция 3 е да анализира продукти за растителна защита (РРР) и антибиотици, както е посочено в тръжните документи. Пробите от горния почвен слой се събират от минерални и органични почви в селскостопанска земя и тревни местности.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 105-238736 Поправка 05/06/2018
2018/S 102-232130 Обявление за поръчка 31/05/2018