Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Насърчаване на сътрудничеството чрез картографиране, анализ и взаимосвързване на...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
28/04/2018
Краен срок за получаване на оферти:
07/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2017/041
Насърчаване на сътрудничеството чрез картографиране, анализ и взаимосвързване на предприемчивите европейски региони
EASME желае да възложи поръчка за услуги, с цел да се насърчи сътрудничеството чрез взаимно свързване на избрани предприемачески екосистеми в целия Европейски съюз, за да се даде възможност на повече иновативни новосъздадени предприятия и МСП да се разширят в Европа и в световен мащаб. За тази цел, за настоящото действие ще се използват експертните знания на регионите, обозначени като „предприемчиви европейски региони (ПЕР)“, като се определят практики, които могат да бъдат прехвърлени към други региони и доразвити, за да се запълнят съществуващите в различните региони пропуски, а така също и като се открият синергии и допълнения чрез по-тясно сътрудничество в областите, определени като решаващи. Това ще бъде осъществено чрез картографиране, анализ и взаимосвързване на регионите, обозначени като ПЕР; оферентите ще определят стратегически тематични области и следователно ще разработят и приложат конкретни планове за действие за насърчаване на сътрудничеството и стимулиране на синергиите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/easme/en
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/04/2018 00:00
01/06/2018 16:00
N/A
07/06/2018 16:00
08/06/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 083-185940 Обявление за поръчка 28/04/2018 00:00