Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на обучителни курсове за следователи на произшествия
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
16/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
13/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/14/2018
Осигуряване на обучителни курсове за следователи на произшествия
Целта на поръчката е да се разработят и предоставят обучителни курсове във връзка с разследвания на морски произшествия и да се разработят съответните учебни материали, включително презентации, упражнения, случаи на използване и помощни материали. Курсовете са разделени на 2 отделни обособени позиции, в резултат на което ще има отделен рамков договор за услуги за всяка позиция, със следния предмет: — обособена позиция 1: курс за основни умения за следователи на произшествия, — обособена позиция 2: курс за напреднали за следователи на произшествия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/06/2018 00:00
13/07/2018 20:00
18/07/2018 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Курс за основни умения за следователи на произшествия
Целта на обществената поръчка е да се определи(ят) подходящ(и) лектор(и), който(които) ще: — подпомага(т) обучителя(ите) на ЕАМБ по темите, посочени в точка 2.1.1. Конкретното участие ще се договори между обучителя(ите) на ЕАМБ и изпълнителя поне 3 седмици преди датата, на която трябва да се проведе планираното обучение. Модулите, за които изпълнителят следва да съдейства на обучителя на ЕАМБ, ще бъдат изчислени на общо 11 часа; — разработи(ят) съдържанието и свързани практически упражнения/проучвания на случаи (провеждани в класната стая) и осигури(ят) модули съгласно плана за курсовете въз основа на темите, посочени в точка 2.1.2, което възлиза общо на 24 часа. Изпълнителят следва да изготви подходящи учебни материали преди първата обучителна сесия и да ги актуализира между следващите сесии, ако е необходимо, въз основа на обратната информация от участниците във връзка с постигането на целите на курса, както е определено в точка 2.1.2, в сътрудничество с обучителя(ите) на ЕАМБ. Изпълнителят следва да насърчи висока степен на активно участие от всички участници в курса и в тази връзка споменатите упражнения/проучвания на случаи следва да се проведат в класната стая, като участниците следва да бъдат разделени на групи. Освен това подкрепящата документация трябва да включва обширни учебни материали, които да се раздадат на участниците.
Партида 2
курс за напреднали за следователи на произшествия.
Целта на обществената поръчка е да се определи(ят) подходящ(и) лектор(и), който(които) ще: — подпомага(т) обучителя(ите) на ЕАМБ по темите, посочени в точка 2.2.1. Конкретното участие ще се обсъди между обучителя(ите) на ЕАМБ и изпълнителя поне 3 седмици преди датата, на която трябва да се проведе планираното обучение. Модулите, за които изпълнителя следва да съдейства на обучителя на ЕАМБ, са изчислени на общо 6 часа; — разработи(ят) съдържанието и свързани практически упражнения/проучвания на случаи (провеждани в класната стая) и осигури(ят) модули съгласно плана за курсовете въз основа на темите, посочени в точка 2.2.2, което възлиза общо на 29 часа. Изпълнителят следва да изготви подходящи учебни материали преди първата обучителна сесия и да ги актуализира между следващите сесии, ако е необходимо, въз основа на обратната информация от участниците във връзка с постигането на целите на курса, както е определено в точка 2.2.2, в сътрудничество с обучителя(ите) на ЕАМБ. Изпълнителят следва да насърчи висока степен на активно участие от всички участници в курса и в тази връзка споменатите упражнения/проучвания на случаи следва да се проведат в класната стая, като участниците следва да бъдат разделени на групи. Освен това подкрепящата документация трябва да включва обширни учебни материали, които да се раздадат на участниците.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 114-258473
Обявление за поръчка
16/06/2018 00:00