Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за проучвания за предоставяне на научни консултации в подкрепа на...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
30/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
01/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/EMFF/2018/011
Рамков договор за проучвания за предоставяне на научни консултации в подкрепа на общата политика в областта на рибарството във...
Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура за сключване на 1 многостранен рамков договор (МРД) в каскаден ред за всяка обособена позиция за проучвания за осигуряване на научни консултации в подкрепа на изпълнението на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) във: — обособена позиция 1: водите на ЕС в Балтийско море и Северно море, — обособена позиция 2: водите на ЕС в западната част на Атлантическия океан и в най-отдалечените региони на ЕС. За всяка обособена позиция ще се сключи 1 многостранен рамков договор в каскаден ред, с не повече от 3-ма избрани оференти. Общата цел на тези МРД е да се предостави на Европейската комисия гъвкав инструмент, чрез който да подава заявка за специфични и своевременни научни консултации за управление на рибарството или други необходими конкретни услуги, с цел предоставяне на консултациите в подкрепа на ОПОР във водите на ЕС, включително хоризонтални въпроси, но без специфични въпроси по отношение на Средиземно море и Черно море, които са обхванати от рамков договор EASME/EMFF/2016/032. Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/06/2018 00:00
01/10/2018 15:00
02/10/2018 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Обособена позиция 1: Научни консултации в подкрепа на ОПОР във водите на ЕС в Балтийско море и Северно море.
Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура за сключване на многостранен рамков договор (МРД) в каскаден ред, за проучвания за осигуряване на научни консултации в подкрепа на изпълнението на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) във: — обособена позиция 1: Балтийско море и Северно море. МРД ще бъде сключен в каскаден ред с не повече от 3-ма избрани оференти. Общата цел на този МРД е да се предостави на Европейската комисия гъвкав инструмент, чрез който да подава заявка за специфични и своевременни научни консултации за управление на рибарството или за други необходими конкретни услуги, с цел предоставяне на консултациите в подкрепа на ОПОР във водите на ЕС в Балтийско море и Северно море. Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1.
Партида 2
Обособена позиция 2: Научни консултации в подкрепа на ОПОР във водите на ЕС в западната част на Атлантическия океан и...
Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура за сключване на многостранен рамков договор (МРД) в каскаден ред, за проучвания за осигуряване на научни консултации в подкрепа на изпълнението на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) във: — обособена позиция 2: водите на ЕС в западната част на Атлантическия океан и в най-отдалечените региони на ЕС. МРД ще бъде сключен в каскаден ред с не повече от 3-ма избрани оференти. Общата цел на този МРД е да се предостави на Европейската комисия гъвкав инструмент, чрез който да подава заявка за специфични и своевременни научни консултации за управление на рибарството или за други необходими конкретни услуги, с цел предоставяне на консултациите в подкрепа на ОПОР във водите на ЕС в западната част на Атлантическия океан и най-отдалечените региони на ЕС. Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 149-340221
Поправка
04/08/2018 00:00
2018/S 124-281154
Обявление за поръчка
30/06/2018 00:00