Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване и актуализиране на данни за разделите „Requirements“ (изисквания) и ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Дата на публикация в TED:
17/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
TRADE2018/A3/A11
Осигуряване и актуализиране на данни за разделите „Requirements“ (изисквания) и „Internal taxes“ (вътрешни такси) на уебсайта и базата...
Целта на поръчката е осигуряване и актуализиране на данни за разделите относно изискванията и таксите на уебсайта и базата данни „Trade Helpdesk“ на Европейската комисия. Осигурените данни следва да съдържат пълен набор от актуални общи и специфични за продуктите изисквания на ЕС (обособена позиция 1) и вътрешни такси на държавите членки, т.е. ДДС и акцизи (обособена позиция 2) за всички продукти от митническата тарифа.Обособена позиция 1: Поръчка за осигуряване и редовно актуализиране на общите и специфичните изисквания по отношение на вноса за раздел „Requirements“ (Изисквания) на уебсайта и базата данни „Trade Helpdesk“ на ГД „Търговия“.Обособена позиция 2: Поръчка за осигуряване и редовно актуализиране на общите и специфичните изисквания по отношение на вътрешните такси на ЕС, т.е. ДДС и акцизи, за уебсайта и базата данни „Trade Helpdesk“ на ГД „Търговия“.Уебсайтът „Trade Helpdesk“ е достъпен тук: http://tradehelpdesk.europa.euБазата данни за изискванията и вътрешните такси е част от този уебсайт и достъпът до нея може да се осъществи посредством формуляра за въвеждане на търсене на началната страница.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/07/2018 00:00
14/09/2018 16:00
18/09/2018 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Поръчка за осигуряване и редовно актуализиране на общите и специфичните изисквания по отношение на вноса за уебсайта и базата...
Резултати за обособена позиция 1:а) преглед на процедурите за внос, включително на документите за митническо оформяне;б) общи изисквания, приложими за всички продукти;в) специфични изисквания, разяснения и препратка към осемцифровите кодове на Комбинираната номенклатура и държавата на произход;г) списък на всички „наименования на изискванията“ с кратки описания на английски, френски, испански и португалски език;д) проект на текстове относно важни промени в изискванията за раздел „News“ (Новини) на уебсайта.
Партида 2
Поръчка за осигуряване и редовно актуализиране на общите и специфичните изисквания по отношение на вътрешните такси на ЕС, т.е....
Резултати за обособена позиция 2:а) преглед на вътрешното данъчно облагане в ЕС и държавите членки, включително компетентните органи във всяка държава членка;б) специфични вътрешни такси, приложими във всяка държава — членка на ЕС, за стоки, внасяни в ЕС. Това включва:i) ДДС ставки;ii) акцизи;в) проект на текстове относно важни промени във вътрешното данъчно облагане за раздел „News“ (Новини) на уебсайта.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 135-307158
Обявление за поръчка
17/07/2018 00:00