Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по изпиране, химическо чистене и поддръжка на ленени артикули и дрехи за ...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
01/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
OIB.02/PO/2018/034/769
Услуги по изпиране, химическо чистене и поддръжка на ленени артикули и дрехи за детските ясли, учрежденията за гледане на деца и...
Тази покана за участие в търг е за услуги по изпиране, химическо чистене и поддръжка на ленени артикули и дрехи за детските ясли, учрежденията за гледане на деца и услугите по официален кетъринг на Европейската комисия в Брюксел.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Цена
Условия за участие
Оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1 „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение I „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към тръжните спецификации.Оферентът трябва да приложи надлежно подписана и датирана клетвена декларация, удостоверяваща, че не е в някоя от ситуациите, които биха го изключили от вземане на участие в поръчка, възложена от Европейския съюз. Клетвената декларация трябва да бъде под формата на образеца в неговата цялост, публикуван на следната страница: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmNB: под заплаха от изключване, одобреният оферент трябва да представи следното писмено доказателство, в подкрепа на клетвената декларация, преди подписването на договора.NB: обединенията трябва да представят клетвена декларация и подкрепящите документи и информация за всеки отделен член в случай на възлагане на поръчката.
Оферентът трябва да предостави:— копие от финансови отчети (счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите) за последните 2 финансови години, посочващи годишната печалба преди данъчно облагане. Ако по уважителна причина оферентът не може да ги предостави, той трябва да представи декларация за годишните печалби преди облагане за последните 2 години. Ако финансовите отчети или декларацията показват средна загуба през последните 2 години, оферентът трябва да предостави друг документ като доказателство за своите финансови и икономически възможности, като например подходяща гаранция от трета страна (например дружеството-майка), удостоверения от одитори, експерт-счетоводители или еквивалентни,— удостоверение за годишния оборот, особено за областта, обхваната от това обявление за поръчка, реализиран през последните 2 финансови години.
Информация и формалности, необходими за оценка дали изискванията са удовлетворени:- оферентът трябва да предостави примери за сходни поръчки, от които:- пример за предоставени услуги за пране на кило на един и същ клиент;- пример за предоставени услуги за пране на бройка на един и същ клиент;- удостоверение за управление на качеството (например ISO 9001 или еквивалентно) или, ако оферентът няма достъп до подобни удостоверения или няма възможност да ги получи в рамките на зададения срок, всяко друго доказателство за еквивалентни мерки за гарантиране на качеството от него;— удостоверение за качество на хигиената и предотвратяване на микробиологично замърсяване на текстилните материали (например RABC или друго еквивалентно удостоверение) или, ако оферентът няма достъп до подобни удостоверения или няма възможност да ги получи в рамките на зададения срок, всякакви други източници на доказателства, подадени от дружеството, за да се гарантира безукорно качество на хигиената.
3 примера за сходни поръчки, от които:— поне 1 пример за услуги по изпиране на килограм, предоставени на същия клиент, покриващи обем от най-малко 43 000 кг годишно;— поне 1 пример за услуги по изпиране по артикул, предоставени на същия клиент, покриващи обем от най-малко 28 000 артикула годишно.
Важни събития
01/08/2018 00:00
N/A
N/A
14/09/2018 15:00
17/09/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 146-333501 Обявление за поръчка 01/08/2018 00:00