Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучвания в областта на трафика на хора - обособена позиция 1, 2 и 3
Възлагащ орган:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Дата на публикация в TED:
06/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
16/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
Проучвания в областта на трафика на хора - обособена позиция 1, 2 и 3
Целта на проучванията е да:— се прегледа систематично функционирането на националните и транснационалните механизми за насочване във всички държави — членки на ЕС;— да се изчислят икономическите, социалните и човешките разходи на трафика на хора в рамките на ЕС, а не в световен мащаб;— да се проучи въздействието на подхода на ЕС към борбата с трафика с цел сексуална експлоатация и да се насърчи обменът на най-добри практики сред държавите от ЕС.Тези проучвания бяха определени от Комисията като част от ключовите действия в съобщението от 2017 г., за да се подкрепи работата на държавите членки, заинтересованите страни и Европейската комисия в тази област.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Договор за обществена поръчка
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/10/2018 00:00
16/11/2018 16:00
20/11/2018 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Проучване относно „Преглед на функционирането на националните и транснационалните механизми за насочване на държавите членки“
Проучването се очаква да:— предостави общ преглед на положението във всички държави — членки на ЕС, по отношение на функционирането на националните и, където е приложимо, на транснационалните механизми за насочване;— предостави добри практики, модели и примери за функционирането на националните и транснационалните механизми за насочване;— предостави конкретни препоръки по отношение на подобряването на функционирането на националните и транснационални механизми за насочване в полза на жертвите с оглед подпомагане на държавите членки при прилагането на Директива 2011/36/ЕС и консултиране на Европейската комисия.
Партида 2
Проучване относно „Икономическите, социалните и човешките разходи за трафик“
Това проучване трябва да:— предостави цялостен преглед на наличната литература относно икономическите, социалните и човешките разходи за трафик, като се вземат предвид информацията и методологиите, когато има такива в държавите — членки на ЕС. Това трябва да включва съответните прогнозни оценки, изразени в евро;— да доведе до критичен анализ на наличните модели и методологии и да предостави препоръки относно възможните методи, които да бъдат използвани в ЕС;— да вземе предвид наличната литература и по-специално проучването, възложено от Европейския институт за равенство между половете, озаглавено „Проучване на методологичните възможности и икономически анализ на разходите за насилие, основано на пола, в Европейския съюз“, и основния доклад на Службата на ООН по наркотиците и престъпността „Въведение в трафика на хора: уязвимост, въздействие и действие (2008 г.)“,— се фокусира върху трафика на хора, а не върху насилието като цяло или само върху насилието срещу жените. Както беше казано, проучването трябва да демонстрира подход, специфичен за половете, и да гарантира, че равенството между половете е включено в неговия анализ;— подходи към трафика на хора като сериозна форма на престъпност и на насилие срещу жените и момичетата. Всички форми на експлоатация в контекста на трафика на хора трябва да бъдат разгледани еднакво.
Партида 3
Проучване относно „Въздействието на подхода на ЕС към борбата с трафика за сексуална експлоатация“
Проучването трябва да:— предостави задълбочен критичен правен анализ на начина, по който трафикът за сексуална експлоатация се разглежда в правните инструменти на ЕС;— да предостави критична и балансирана оценка на начина, по който трафикът за сексуална експлоатация е разгледан в политическата рамка на ЕС, като се проучат инструментите, приети от различни институции и агенции на ЕС;— да предостави критичен и балансиран анализ на начина и степента, в които правната и политическата рамка на ЕС е засегнала националните политики и практики;— да предостави критичен и балансиран анализ на силните и слабите страни на правната и политическата рамка на ЕС в борбата срещу сексуалната експлоатация;— да вземе предвид заключенията от проучването относно измеренията на пола, свързани с трафика на хора, проучването на цялостния преглед на политиката на проектите за борба с трафика на хора, финансирани от Европейската комисия, и доклада на потребителите.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 193-435447
Обявление за поръчка
06/10/2018 00:00