Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подпомагане на действие № 6 от Плана за действие относно стратегическите ен...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
26/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
02/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C2/2018-453-A6
Подпомагане на действие № 6 от Плана за действие относно стратегическите енергийни технологии (SET) за енергийна ефективност в...
Интегрираният план относно стратегическите енергийни технологии (SET), приет от Комисията, определя 10 ключови действия, за които за необходими проучване и иновации. Измежду тези ключови действия, действие 6 цели „да направи промишлеността на ЕС по-малко енергоемка и по-конкурентна“.Определени са нови конкретни дейности в плана за изпълнение на действие 6, които да подпомогнат целите. Те ще включват европейски и национални проекти, които ще се изпълняват в сътрудничество с няколко държави — членки на ЕС, и асоциирани държави от Плана за SET в областта на енергетиката и ефективността на ресурсите в промишлеността.Оферентите ще помогнат за реализирането на Плана за изпълнение (включително развиването на области и идеи за проекти в реални проекти) и за подобряването на синергиите между европейските и националните програми за изследвания и иновации в държавите — членки на ЕС, и асоциираните държави от Плана за SET в областта на енергетиката и ефективността на ресурсите и намаляването на емисиите на CO2 в промишлеността, както и подпомагането на работната група за действие 6 при актуализиране на стратегията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Направете справка с тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
26/09/2018 00:00
15/10/2018 23:59
19/10/2018 00:00
02/11/2018 16:00
05/11/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 185-417780 Обявление за поръчка 26/09/2018 00:00