Данни на покана за участие в търг

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Заглавие:
Поддръжка на електрически инсталации и работи, отоплителни, вентилационни и клим...
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
24/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
30/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
AO 675
Поддръжка на електрически инсталации и работи, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (HVAC) и санитарни инсталации в...
Настоящата процедура за участие в търг има за цел избор на изпълнител, който ще предостави услуги по поддръжка на технически инсталации, находящи се в сградите, заемани от Палатата и изпълнението на електрически, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (HVAC) и санитарни работи.Поръчката се състои от две отделни обособени позиции:— обособена позиция 1: поддръжка на електрически и защитни инсталации и електрически работи в сградите на Сметната палата,— обособена позиция 2: поддръжка на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (HVAC)/санитарни инсталации и работи по отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (HVAC)/санитарни инсталации в сградите на Сметната палата.
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
24/10/2018 00:00
N/A
N/A
30/11/2018 17:00
04/12/2018 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Поддръжка на електрически инсталации и работи Услугите по поддръжка,които са в обхвата на настоящата поръчка, са както следва:— всички операции по профилактична поддръжка,— всички операции по ремонтна поддръжка,— всички услуги по управление,— всички помощни услуги за управление на околната среда,— помощ по време на периодичните проверки, извършвани от одобрена организация.Тези услуги трябва да се извършват през целия срок на договора според нуждите на Палатата.Електрическите работи, които не спадат към операциите, включени в обхвата от услуги по поддръжката, и необходимостта от които възникне по време на срока на договора, се отнасят по-конкретно до незначителни модификации и/или проекти за реконструкция или обновяване или до продължение на работите, извършени от трета страна. Дребни модификации могат да се правят през целия срок на договора в зависимост от нуждите на Палатата, докато проектите за преоборудване или обновяване са по-сложни операции, изискващи участието на няколко предприятия. Всеки от тези проекти ще бъде реализиран само веднъж по време на договора.Списъкът на основните инсталации, за които се отнася поръчката, е посочен в приложение 2А. Техническото и количественото им описание е дадено ориентировъчно. Този списък не е изчерпателен и, ако е необходимо, трябва да бъде допълнен от изпълнителя. Приема се, че всички инсталации са в добро работно състояние. Цялото спомагателно оборудване, инсталации и принадлежности ще се считат за неразделна част от инсталациите.Палатата е изготвила временен и неизчерпателен списък на услугите и доставките, които биха могли да бъдат поискани от съда в рамките на от ремонтна поддръжка или като част от работите, свързани с тази поръчка (приложение 2C). Той не представлява ангажимент от страна на Палатата да поръча изпълнението на тези услуги/работи и ще се развива във времето според нуждите.
Партида 2 Поддръжка на инсталациите и работи по отоплителни, вентилационни и климатични инсталации(HVAC) и санитарни съоръжения Услугите по поддръжка,които са в обхвата на настоящата поръчка, са както следва:— всички операции по профилактична поддръжка,— всички операции по ремонтна поддръжка,— всички услуги по управление,— всички помощни услуги за управление на околната среда,— помощ по време на периодичните проверки, извършвани от одобрена организация.Тези услуги трябва да се извършват през целия срок на договора според нуждите на Палатата.Работите по отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (HVAC)/санитарни съоръжения, които не спадат към операциите, включени в обхвата от услуги по поддръжката, и необходимостта от които възникне по време на срока на договора, се отнасят по-конкретно до незначителни модификации и/или проекти за преоборудване или обновяване или до продължение на работите, извършени от трета страна. Дребни модификации могат да се правят през целия срок на договора в зависимост от нуждите на Палатата, докато проектите за преоборудване или обновяване са по-сложни операции, изискващи участието на няколко предприятия. Всеки от тези проекти ще бъде реализиран само веднъж по време на договора.Списъкът на основните инсталации, за които се отнася поръчката, е посочен в приложение 2А. Техническото и количественото им описание е дадено ориентировъчно. Този списък не е изчерпателен и, ако е необходимо, трябва да бъде допълнен от изпълнителя. Приема се, че всички инсталации са в добро работно състояние. Цялото спомагателно оборудване, инсталации и принадлежности ще се считат за неразделна част от инсталациите.Палатата е изготвила временен и неизчерпателен списък на услугите и доставките, които биха могли да бъдат поискани от съда в рамките на от ремонтна поддръжка или като част от работите, свързани с тази поръчка (приложение 2C). Той не представлява ангажимент от страна на Палатата да поръча изпълнението на тези услуги/работи и ще се развива във времето според нуждите.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 210-479171 Поправка 31/10/2018 00:00
2018/S 205-467118 Обявление за поръчка 24/10/2018 00:00