Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Анализ на пазара на ЕС и на национално ниво относно селското стопанство
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
31/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
11/12/2018
Статус:
Затворена
Информация
TA2018142 R0 TAP
Анализ на пазара на ЕС и на национално ниво относно селското стопанство
Общата цел на възложеното задание е да предостави допълнителен капацитет на ЕИБ и на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ при подготовката на набор от специфични за отделните държави пазарни анализи на финансовите нужди в два сектора: селско стопанство и селскостопански хранителни продукти. Двата сектора трябва да бъдат анализирани отделно въз основа на съответните данни и необходимостта от тяхното събиране. След този анализ, ще трябва да се извърши обобщена оценка на общите характеристики на съответния сектор в по-широк мащаб, т.е. на равнище ЕС.Подкрепата от доставчика на услуги в рамките на настоящото задание е насочена към постигането на следните резултати:1) Двадесет и четири (24) специфични за всяка отделна държава финансови отчети за нуждите от финансиране на селскостопански предприятия за всяка от обхванатите държави-членки на ЕС (ЕС-28, с изключение на Обединеното кралство, Люксембург, Малта и Кипър);2) Обобщен доклад в целия ЕС, включително оценка на финансовото състояние на секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;3) Кратко изложение, обхващащо както докладите на равнище ЕС, така и специфичните доклади за отделните държави.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
31/10/2018 00:00
11/12/2018 23:59
13/12/2018 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 210-479165
Обявление за поръчка
31/10/2018 00:00