Данни на покана за участие в търг

Please note that an updated Annex 4 version 002 (financial offer) has been uploaded.
Заглавие:
Рамкови договори за предоставяне основно на Intra-Muros експертна помощ при изпъ...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
31/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
03/12/2018
Статус:
Затворена
Информация
EEA/DIS/R0/18/013
Рамкови договори за предоставяне основно на Intra-Muros експертна помощ при изпълнението на услугата за мониторинг на земната...
Целта на настоящата покана за участие в търг е сключването на рамкови договори за услуги с икономически оператори, които да предоставят основно intra-muros (в помещенията на ЕАОС) и в ограничена степен extra-muros (в помещенията на изпълнителя или на друго място) консултантски услуги в подкрепа на изпълнението на услугата за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ (CLMS) и координиране in situ на кръстосаната услуга на програма „Коперник“. Intra-muros експертите трябва да си сътрудничат ежедневно с екипа на „Коперник“ в ЕАОС в различни области и да изпълняват основно следните задачи:— проектиране на концепции в подкрепа на покани за участие в търг,— подпомагане на управлението на договорите за производство, и— оценка на качеството на резултатите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Условия за участие
Както е посочено в раздели 2.2.1) и 2.2.2.1) от тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
31/10/2018
N/A
N/A
03/12/2018 10:00
03/12/2018 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Наблюдение на земята във връзка със земното покритие/земеползването и геопространствените методи и техники ЕАОС търси консултанти в областта на наблюдение на земята във връзка със земното покритие/земеползването и геопространствените методи и техники.Обичайни задачи:— да се определи подходът за минимално гарантиране/контрол на качеството, което оферентите трябва да осигурят относно гарантирането на качеството на продуктите на CLMS, включително проект на процеса за вземане на образци и показатели, които трябва да се изчислят,— да се определи независим подход за валидиране за продуктите на CLMS, като се вземат предвид естеството на данните, както и пълните спецификации,— да се създаде процес на вземане на образци за качество.
Партида 2 Референтни данни ЕАОС търси консултанти в областта на референтните данни.Обичайни задачи:— подпомагане на екипа на „Коперник“ при управление на проекти за референтни данни (напр. EU-DEM, EU-hydro), като се вземе предвид решението за цифров релефен модел (DEM) на равнището на програма „Коперник“, което в момента се изготвя от Европейската космическа агенция (ESA), и наличните в държавите членки DEM, и същевременно като се гарантират пълно покритие, хармонизирани спецификации и политиката на „Коперник“ за данни и информация,— подпомагане на екипа на „Коперник“ при разбирането и оценката на конкретната нужда от референтни данни, изразена от основните услуги на „Коперник“, и като се вземе предвид възможността за обединяване на конкретни изисквания в изискване за обща кръстосана услуга,— подпомагане на екипа на „Коперник“ при изпълнението на примерни случаи на употреба, разработени върху геопространствени анализи на подбрани референтни данни в комбинация с продуктите за услуги на „Коперник“.
Партида 3 Комуникация и повишаване на осведомеността ЕАОС търси консултанти в областта на комуникацията и повишаването на осведомеността.Обичайни intra-muros задачи:— координиране на свързани с „Коперник“ събития, провеждани във и извън ЕАОС,— разработване и написване на съдържание за вътрешни и външни комуникации с медиите, включително интернет (уебсайтове и канали на социални медии), видео, печатни материали и имейли,— създаване на сценарии за кратки (5—10 мин.) видеоматериали, които представят/рекламират нови продукти или нови характеристики на продуктите на CLMS, и/или обясняват примерни области на приложения,— поддържане на избраните канали на социалните медии,— поддържане на база данни за заинтересованите страни в областта на CLMS,— разработване на предложения за рекламни стоки, координиране на тяхното производство и разпространение.Обичайни extra-muros задачи:— предоставяне на онлайн помощни услуги само на английски език (включващи портфолио с всички продукти на CLMS) от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 ч. централноевропейски време, с изключение на официалните празници в Дания и в ЕС,— организиране и провеждане на онлайн обучения/семинари за избраните продукти на CLMS,— изготвяне и разпространение на информационни материали за CLMS за портала,— поддържане на актуални информационни справки (1—2 стр.) за електронните продукти; задачата включва създаване и актуализиране на информационните справки за продуктите, след като бъдат създадени или актуализирани нови продукти,— системно търсене на подходящи случаи на земеползване за „Коперник“, в сътрудничество с участващите институции и лица, анализиране на събраните случаи на употреба и тяхното регистриране в базата данни със случаи на употреба.
Партида 4 Географски информационни системи (GIS), геоинформационни технологии и обработка на големи данни ЕАОС търси консултанти в областта на географските информационни системи (GIS), геоинформационни технологии и обработка на големи данни.Обичайни задачи:— комплектоване на геопространствени набори от данни в продукти за разпространение (хармонизиране, формати, проекции, пространствена резолюция, т.н.),— изпълнение на изискваните актуализации на съществуващите продукти на „Коперник“,— поддържане на продуктовия каталог на „Коперник“ в областта на земната повърхност, като се гарантира съответствие на метаданните в наборите от данни за земната повърност на „Коперник“ с изискванията по INSPIRE,— поддържане на набори от данни с изображения с много висока резолюция (VHR) и висока резолюция (HR),— публикуване на WMS услуги на „Коперник“ на ArcGIS сървъра и поддържане на уеб карти в ArcGIS онлайн,— поддържане на съдържанието на картите в портала за земната повърхност на „Коперник“,— оптимизиране на работата на портала на CLMS,— гарантиране на операционната достъпност за крайните потребители и оперативната съвместимост на избраните (интегрирани) платформи, операционни системи и браузъри,— подпомагане на екипа на „Коперник“ относно GIS и гео-ИТ задачите като цяло,— поддържане на документацията, обхващаща всички въведени стъпки за обработка на данни, процеси и процедури,— взаимодействие с инициативите за услуги за достъп до данни и информация (DIAS) от името на екипа на „Коперник“ по мониторинг на земната повърхност,— подпомагане на екипа на „Коперник“ при подготвянето на данни и продукти на CLMS за интегриране в DIAS,— подпомагане на екипа на „Коперник“ при определянето на подходяща стратегия за позициониране и адаптиране на портфолиото на CLMS по отношение на инициативата за услуга за големи данни, базирани на множество облаци, която възникна в Европа, и по-конкретно във връзка с наблюдение на земята.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 212-483700 Поправка 03/11/2018
2018/S 210-479162 Обявление за поръчка 31/10/2018