Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ на местно рав...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
08/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
01/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEA/DIS/R0/18/008
Услуги за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ на местно равнище — Производство на набори от данни с много...
Целта на настоящото обявление за търг е сключването на рамков договор за услуги с икономически оператор, който включва създаването на LCLU карти на крайбрежни зони за референтните години 2012 и 2018. По-специално очакват се следните резултати с данни:1) LCLU карта на състоянието за 2012 г.;2) LCLU карта на промяната за 2012—2018 г.;3) LCLU карта на състоянието за 2018 г.Тъй като предварително не може да се гарантира достатъчно покритие от набора от данни VHR2012, изпълнителят трябва да извърши оценка, да провери дали напълно е обхваната зоната от интерес от съществуващите изображения VHR2012, които могат да се използват. В зависимост от степента на наличното покритие ЕАОС ще реши дали свързаните LCLU продукти за 2012 г. (състояние и промяна) могат да се осъществят или не. Поради сложността на интересите, директивите и динамиката в природата на крайбрежните зони изпълнителят ще взаимодейства с националните заинтересовани лица по време на целия проект.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Както е посочено в раздел 2.2.2.1) от тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/12/2018 00:00
01/02/2019 10:00
01/02/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 009-015449
Поправка
14/01/2019 00:00
2018/S 237-540380
Обявление за поръчка
08/12/2018 00:00