Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по поддръжка на ИКТ мрежа II (Повторно стартиране)
Възлагащ орган:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Дата на публикация в TED:
15/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
28/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
AO/DRS/SAN/ICTNetSS-II/009/18
Услуги по поддръжка на ИКТ мрежа II (Повторно стартиране)
Целта на настоящата открита покана за участие в търг е да се сключи рамков договор с доставчик на услуги по поддръжка на ИКТ мрежа. Услугите ще се получават под формата на човекодни, категоризирани по различни профили. Подробно описание на необходимите услуги и профили може да бъде намерено в техническите спецификации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.cedefop.europa.eu
Най-икономично
Условия за участие
Участието в настоящата тръжна процедура е отворено само за оференти, които са в състояние да се впишат напълно в „Клетвената декларация за критериите за изключване и подбор“, дадена в приложение В към документите на обществената поръчка.Оферентите могат да изберат между подаване на обща оферта като консорциум/обединение или чрез представяне на оферта като самостоятелен оферент, в двата случая с възможността да имат 1 или няколко подизпълнители. За повече информация, моля, направете справка с документите на обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/12/2018 00:00
28/01/2019 17:00
30/01/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 242-552101
Обявление за поръчка
15/12/2018 00:00