Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа на политиките относно флуорсъдържащите парникови газове (4 обособени по...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Дата на публикация в TED:
29/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
25/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Подкрепа на политиките относно флуорсъдържащите парникови газове (4 обособени позиции)
За успешното прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 е необходимо да се сключи договор за бъдеща (обособена позиция 2) подкрепа на изпълнението. Също така международните преговори имат нужда от техническа помощ и необходимост от информираност относно нашите политики (обособена позиция 1) Необходимо е осъществяването на плавно намаляване и проследяване отблизо на въздействието върху пазара (обособена позиция 3). Необходимо е въвеждането на обособена позиция 4, за да се изпълнят задълженията съгласно член 21, параграф 2 и член 21, параграф 4 от Регламента, изискващи доклади относно наличността на хидрофлуоровъглероди (HFC) и алтернативи за използване на SF6 в комутационна апаратура, както и алтернативи за замяна на HFCs в сплит - климатични системи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Международни въпроси относно емисии на флуорсъдържащи парникови газове / вещества, които нарушават озоновия слой и... Общите цели на тази обособена позиция са да осигури достатъчна техническа подкрепа по време на преговорите на международните срещи по Протокола от Монреал и да подкрепи ГД „Действия по климата“ във връзка с информационните дейности, особено по отношение на алтернативите за глобалния затоплящ потенциал (GWP), както и относно възможностите и сценариите на политиката, включително на международно равнище.
Партида 2 Вътрешна подкрепа Общата цел е да се подпомогне ГД „Действия по климата“ при прилагането на (новите) политики относно флуорсъдържащите парникови газове (F-газове) и защита на озоновия слой. Специфичните цели на тази поръчка са да получи:— подкрепа за вътрешното прилагане на Регламента за флуорсъдържащите парникови газове, по-специално по отношение на регистъра на HFC, докладване, квоти, бюро за помощ за дружествата и въпроси, свързани със съответствието;— подкрепа при анализа на исканията за дерогация съгласно Регламента за озоновия слой.
Партида 3 Мониторинг на цената и намаляването на хидрофлуоровъглероди (HFC) Общата цел е да се анализират пазарните и икономическите аспекти на предлагането и търсенето на HFC и алтернативни технологии за вътрешна употреба от ГД „Действия по климата“, като се подкрепя мониторингът на ефектите от Регламент (ЕС) № 517/2014.Специфичните цели на настоящата поръчка са:— мониторинг и анализ на развитието на пазара и цените на HFC на световния и европейския пазар;— оценка на функционирането и въздействието на системата за квоти;— анализ на въздействието от постепенното намаляване върху иновациите от съответните сектори;— оценка на мащаба на незаконната търговия и идентифициране на неотговарящите на изискванията дружества, когато това е възможно.
Партида 4 Доклади относно SF6 и сплит-климатични инсталации Общата цел е да се събере, включително чрез проучвания на равнище ЕС и консултации със заинтересованите страни, както и да се анализира съответната информация в подкрепа на Комисията при изготвянето на доклади за оценка на комутационна апаратура и сплит-системи на климатични инсталации, посочени по-горе. Освен това, консултантите трябва да изготвят препоръки за по-нататъшно развитие на политиките на ЕС в тези области.Специфичните цели на тази поръчка са да:Изготви обзорен преглед на съответните съществуващи алтернативи и на текущите научноизследователски и развойни дейности за тези сектори в Европейския съюз;Оцени пазарния потенциал на ЕС на съществуващите алтернативи в съответствие с 4 критерия за ефективност на разходите, техническа осъществимост, енергийна ефективност и надеждност;Изготви препоръки за по-нататъшно развитие на политиките на ЕС в тези области.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 250-576682 Обявление за поръчка 29/12/2018 00:00