Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Правни услуги по закона на Люксембург и ЕС
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
30/01/2019
Краен срок за получаване на оферти:
08/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
WK-1531
Правни услуги по закона на Люксембург и ЕС
Предоставяне на правни услуги на ЕИБ относно общи съвети и помощ за операции по заеми по люксембургския закон (Обособена позиция А), помощ за фондове и други сходни операции с капитал по люксембургския закон (Обособена позиция Б) и съвети по закона на ЕС (Обособена позиция В).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
30/01/2019 00:00
08/03/2019 23:59
12/03/2019 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Общи съвети и помощ за операции по заеми по люксембургския закон
Общи съвети и помощ за операции по заеми по люксембургския закон, включителносъвети по въпроси, свързани с люксембургския закон във всички сфери и, в частност, в сферите на:— банкиране и финанси (включително структурирани корпоративни финанси и капиталови пазари);— недвижими имоти;— интелектуална собственост;— корпоративно право;— трудово право; и— регулаторно и административно право;— предоставяне на обучения във връзка с люксембургския закон и предоставяне на правни актуализации;— съвети относно образците/стандартните договорни документи на ЕИБ, управлявани от люксембургското право (главен финансов договор, финансов договор за капитал, гаранция, гаранционно споразумение и др.), включително разработка на нови образци;— правна помощ относно операции по заеми, управлявани от люксембургското право, които ще се извършват от ЕИБ във и извън ЕС, включително, но без да се ограничават до двустранни транзакции по заеми, структурирани финанси, транзакции по ПЧП, финансиране чрез бонове и транзакции, гарантирани от ЕИБ. Транзакциите с корпоративни финанси могат да включват гарантирани или негарантирани заеми за МСП или MidCaps с различен резултат, комбинирани с функции за компенсация, като гаранции или други структури за участие в производството. Правната помощ ще включва конкретно съставяне, договаряне и наблюдение на договорни документи, помощ при условията преди и по време на издаване на правни становища.
Партида 2
Помощ за фондове и други сходни операции с капитал по люксембургския закон
Помощ за фондове и други сходни операции с капитал по люксембургския закон, включително— правна помощ за правния отдел на ЕИБ относно инвестиционни фондове и други сходни операции с капитал, управлявани от люксембургското право, които ще се извършват от ЕИБ във и извън ЕС, като в частност тази помощ ще включва съставяне, договаряне и наблюдение на договорни документи, помощ при условията преди и по време на издаване на правни становища;— предоставяне на обучения във връзка с люксембургския закон и предоставяне на правни актуализации;— съвети за образците/стандартните договорни документи на ЕИБ, управлявани от люксембургското право (писма и др.), включително разработване на нови образци;— съвети по въпроси, свързани с люксембургското право относно създаване на фондове, платформи и инструменти за гаранция или други инструменти.
Партида 3
Съвети за закона на ЕС
Съвети за закона на ЕС, включителносъвети по въпроси, свързани с европейския закон във всички сфери и, в частност, в сферите на:— възлагане на обществени поръчки;— законодателство в областта на околната среда;— компетенции и процедури на Европейския омбудсман;— държавна помощ и закон за конкуренцията; и— прозрачност и публичен достъп до документи или информация.Съвети по въпроси, свързани с институции, като:— функциониране и управление на институциите на ЕС, органите на ЕС и международни (финансови) организации;— обща правна рамка, приложима към организацията и работата на ЕИБ;— привилегии и имунитет на органите на ЕС и международните организации, включително техните данъчни облекчения;— договорите и други закони на ЕС относно ЕИБ и дейностите ѝ в контекста на операциите ѝ във и извън ЕС;— интерпретация и налагане на международни споразумения, уреждане на международни спорове и арбитраж;— компетенции на управляващите органи на ЕИБ и интерпретация и прилагане на техните решения;— връзки на ЕИБ с други европейски институции и органи, държавите членки, Европейския инвестиционен фонд, трети страни и други международни организации;— връзки с персонала на ЕИБ, включително социални осигуровки, пенсии и здравни застраховки и пенсионни фондове.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 021-044863
Обявление за поръчка
30/01/2019 00:00