Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на подкрепа относно „Познавай клиента си“ (KYC) и друга подкрепа за...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
31/01/2019
Краен срок за получаване на оферти:
29/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
LZ-1527
Предоставяне на подкрепа относно „Познавай клиента си“ (KYC) и друга подкрепа за оперативна съвместимост за 2019—2022 г.
В съответствие със своя устав ЕИБ трябва да се съобразява с най-добрата банкова практика („BBP“) и поради това наблюдава отблизо регулаторните и пазарни развития.ЕИБ желае да избере няколко доставчици в рамките на обособена позиция 1, които да подпомагат персонала на звеното TMR/KYC на ЕИБ в ежедневната му работа за анализ на предварителните проверки относно „познавай клиента си“ (KYC) и други проверки, свързани със съответствието (като например относно интегритета и санкциите) за нови операции през периода 2019—2022 г.ЕИБ желае да избере няколко доставчици, в рамките на обособена позиция 2, които да подкрепят Дирекцията за управление и преструктуриране на сделките (TMR) при оценката на данъчните въпроси в проекти, които понастоящем се наблюдават от Банката.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
31/01/2019 00:00
29/03/2019 23:59
01/04/2019 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
KYC/Процеси за съответствие
ЕИБ търси външен експертен опит за подпомагане на персонала на звеното TMR/KYC на ЕИБ в ежедневната му работа за анализ на предварителните проверки относно „познавай клиента си“ (KYC) и други проверки, свързани със съответствието (като например относно интегритета и санкциите) за нови операции през периода 2019-2022 г. Този период включва и пикови години, когато се очаква актуализиране на редовното преразглеждане на KYC за някои партньори на ЕИБ (въз основа на подход, основан на риска).
Партида 2
Данъчен анализ
ЕИБ желае да избере няколко доставчици, в рамките на обособена позиция 2, които да подкрепят Дирекцията за управление и преструктуриране на сделките (TMR) при оценката на данъчните въпроси в проекти, които понастоящем се наблюдават от Банката.Въпросите могат да бъдат свързани с данъчни измами, укриване на данъци, избягване на данъци, вредни данъчни практики и/или агресивни практики за данъчно планиране в контекста на инициативите, стартирани от Европейската комисия в рамките на пакета от мерки за борба с избягването на данъци (ATAP) на ЕС и подхода, възприет от международните организации за определяне на стандарти, като Работната група за финансово действие (FATF) и Глобалния форум на ОИСР („данъчни въпроси“).В този контекст звеното TMR/KYC търси външен експертен опит, който да помогне на служителите на ЕИБ да анализират въздействието на различните данъчни въпроси върху мониторинга на текущите проекти.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 022-047122
Обявление за поръчка
31/01/2019 00:00