Данни на покана за участие в търг

Tender specifications in English available as of 1/03/2019
Заглавие:
Доставка на офис консумативи, хартия, както и на цифрови консумативи и устойчиво...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
30/01/2019
Краен срок за получаване на оферти:
25/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
OIB/2019/OP/0006
Доставка на офис консумативи, хартия, както и на цифрови консумативи и устойчиво произведени такива за печат
Предмет на настоящата поръчка е сключване на договор за: доставка на офис консумативи, хартия, както и цифрови консумативи и устойчиво произведени такива за печат.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Цена
Условия за участие
Оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1) „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение I „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към тръжните спецификации.Оферентът трябва да приложи надлежно подписана и датирана клетвена декларация, удостоверяваща, че не е в някоя от ситуациите, които биха го изключили от вземане на участие в поръчка, възложена от Европейския съюз. Клетвената декларация трябва да бъде под формата на образеца в неговата цялост, публикуван на следната страница: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmNB: под заплаха от изключване, одобреният оферент трябва да представи следното писмено доказателство, в подкрепа на клетвената декларация, преди подписването на договора.NB: обединенията трябва да представят клетвена декларация и подкрепящите документи и информация за всеки отделен член в случай на възлагане на поръчката.
Оферентът трябва да предостави:— копие от финансови отчети (счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите) за последните 3 финансови години, посочващи годишната печалба преди данъчно облагане. Ако по уважителна причина оферентът не може да ги предостави, той трябва да представи декларация за годишните печалби преди облагане за последните три години. Ако финансовите отчети или декларацията показват средна загуба през последните 3 години, оферентът трябва да представи друг документ като доказателство за своите финансови и икономически възможности, като например подходяща гаранция от трета страна (например дружеството-майка), удостоверения от одитори, експерт-счетоводители или еквивалентни,— отчет за специфичния годишен оборот през последните 3 финансови години, свързан с тази поръчка.
За да бъде избран, оферентът трябва да представи доказателство за среден общ годишен оборот за последните 3 финансови години от: 5 700 000 EUR.
— оферентът трябва да представи доказателство за изпълнението на 3 поръчки, всяка на минимална стойност от 250 000 EUR, които са директно свързани с предмета на тази поръчка и които са били изпълнени през последните 3 години, с данни за техните стойности, продължителност, начални дати и пълните им данни (име на лицето за контакт, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща) и техните обществени или частни получатели. Списъкът трябва да бъде придружен от удостоверения за задоволително изпълнение, издадени от всеки от бенефициерите,- оферентът ще предостави сертификат по ISO 9001 или, ако това не е възможно, ръководство за осигуряване на качеството на дружеството с най-малко следната информация: област на приложение и обхват на системата за качество; представяне на дружеството, дейности, продукти, клиенти; документирана декларация на ръководството за провежданата политика по качество, организационна структура на дружеството, описание на процесите и тяхното взаимодействие и въведените процедури.
За да бъде избран, оферентът трябва да представи доказателство за минимална стойност за всяка от 3-те поръчки за: 250 000 EUR.
Важни събития
30/01/2019 00:00
25/03/2019 15:00
26/03/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 030-065941
Поправка
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044868
Обявление за поръчка
30/01/2019 00:00