Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на обзавеждане за места за социални контакти и кетъринг и свързани услу...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
30/01/2019
Краен срок за получаване на оферти:
03/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
OIB.02/PO/2018/058/785
Доставка на обзавеждане за места за социални контакти и кетъринг и свързани услуги
Предмет на настоящата поръчка е сключване на договор за: доставка на обзавеждане за места за социални контакти и кетъринг и свързани услуги.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Най-икономично
Условия за участие
Оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1) „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение I „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към тръжните спецификации.Оферентът трябва да приложи надлежно подписана и датирана клетвена декларация, удостоверяваща, че не е в някоя от ситуациите, които биха го изключили от вземане на участие в поръчка, възложена от Европейския съюз. Клетвената декларация трябва да бъде под формата на образеца в неговата цялост, публикуван на следната страница: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmNB: под заплаха от изключване, одобреният оферент трябва да представи следното писмено доказателство, в подкрепа на клетвената декларация, преди подписването на договора.NB: обединенията трябва да представят клетвена декларация и подкрепящите документи и информация за всеки отделен член в случай на възлагане на поръчката.
Оферентът трябва да предостави:— копие от финансови отчети (счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите) за последните 3 финансови години, посочващи годишната печалба преди данъчно облагане. Ако по уважителна причина оферентът не може да ги предостави, той трябва да представи декларация за годишните печалби преди облагане за последните 3 години. Ако финансовите отчети или декларацията показват средна загуба през последните 3 години, оферентът трябва да представи друг документ като доказателство за своите финансови и икономически възможности, като например подходяща гаранция от трета страна (например дружеството-майка), удостоверения от одитори, експерт-счетоводители или еквивалентни,— отчет за общия годишен оборот, реализиран през последните 3 финансови години.
За да бъде избран, оферентът трябва да представи доказателство за среден общ годишен оборот от 4 800 000 EUR за последните 3 финансови години.
Оферентът трябва:— да докаже наличието на организация, основана на система за осигуряване на качеството, отговаряща поне на изискванията на стандарта ISO 9001:— чрез предоставяне на копие от сертификата за съответствие по ISO 9001, посочващ обхванатата област и акредитирания орган, който е издал сертификата,— или чрез предоставяне на копие от всеки друг еквивалентен справочен документ за съответствие, чието прилагане може да бъде предмет на потвърждение, след одит от трета страна, като сертифициране, акредитация или одобрение,—— или чрез предоставяне на документация относно внедрената от оферента система за управление на качеството, с писмен ангажимент, подписан от лицето, упълномощено да ангажира предприятието (преди публикуването на обявата за поръчка); тази документация трябва да включва най-малко:—— политиката по качество и целите по „качество“,—— документална система (контрол на вътрешните и външните документи, контрол на записите, овладяване на несъответствията, превантивни действия, коригиращи действия и вътрешни одити),—— картографиране и определяне на процесите, които да се прилагат,—— системата за проверка (вътрешен одит, ...),—— система за анализ на резултатите (преглед на ръководството, оплаквания, проучвания, удовлетвореност, показатели, ...),—— план за корекция и подобрение (фирмен план, план за действия за насоки и услуги,...).
— да предостави, за последните 3 години, 3 примера за доставка на обзавеждане за места за социални контакти, които могат да приемат минимум 50 души, един пример за доставка на обзавеждане за ресторант с минимален капацитет 60 седящи места и два примера за доставка на обзавеждане за самообслужване с минимален капацитет 250 седящи места,— да предостави, за последните 3 години, 2 примера за доставка на обзавеждане за ресторанти и места за социални контакти, всеки в различна държава, взета от списъка с държави за обслужване в рамките на настоящата поръчка, различна от Бенелукс.
Важни събития
30/01/2019 00:00
03/05/2019 15:00
06/05/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 065-150180
Поправка
02/04/2019 00:00
2019/S 030-065940
Поправка
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044867
Обявление за поръчка
30/01/2019 00:00