Данни на покана за участие в търг

The deadline for submission of tenders is postponed to the 10/04/2019.
Заглавие:
Оценка на новите технологии за наблюдение, превенция и контрол на инфекциозните ...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
18/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
10/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2019/OCS/10467
Оценка на новите технологии за наблюдение, превенция и контрол на инфекциозните болести
ECDC стартира проект, за да:1) Определи и сравни съответните доказателства и да ги представи във вид, служещ за източник на информация за ECDC и неговите ключови заинтересовани лица и подпомагащ стратегическото вземане на решения в областта на новите технологии, които евентуално ще са подходящи за общественото здраве и пълномощията на Центъра,2) Оцени доказаното и евентуалното бъдещo въздействие (времева период 5—10 години) на съвременните достижения върху:а) информационната и комуникационната технология; иб) микробиологично тестване и микробиологична диагностика на общественото здраве, по-конкретно наблюдение, превенция и контрол на заразните заболявания. Въз основа на т. 1) и 2) ECDC в тясно сътрудничество със своите ключови заинтересовани страни ще определи новите технологии с най-голям потенциал — както положителен, така и разрушителен — през следващите години, както и функциите на ECDC и въпросите относно общественото здраве в рамките на компетентността на центъра, които биха извлекли полза от посочените нови технологии и съответните инвестиции и ще разработи пътна карта.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/02/2019 00:00
10/04/2019 16:00
12/04/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 060-137757
Поправка
26/03/2019 00:00
2019/S 034-075775
Обявление за поръчка
18/02/2019 00:00