Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа на киберсигурността за дейностите в транспортния сектор
Възлагащ орган:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Дата на публикация в TED:
06/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
01/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENISA F-COD-19-T13
Подкрепа на киберсигурността за дейностите в транспортния сектор
ENISA иска да сключи договор за услугите с минимум 2-ма и максимум 5-ма доставчици на услуги за обособена позиция, които могат да предоставят подкрепа в областта на киберсигурността в транспортния сектор. Двете основни области са: Обособена позиция 1 — Киберсигурност за морския сектор и обособена позиция 2 — Киберсигурност за железопътния сектор.Одобрените оференти трябва да могат да докажат значителен опит и умения в тези области, с акцент върху аспектите, засегнати в годишната работна програма на ENISA.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/03/2019 00:00
01/04/2019 18:00
02/04/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Киберсигурност за морския сектор От оферентите се очаква да имат експертен опит и познания по следните теми:1) политически и регулаторни въпроси, свързани с устойчивостта на критичните инфраструктури и услуги, както и морската киберсигурност на национално, европейско и международно равнище (например Международната морска организация (IMO));2) мрежова и информационна сигурност на морските инфраструктури и услуги;3) работа със заинтересованите страни/организации в морския сектор, като например, но не само, пристанища (включително пристанищни органи, пристанищни съоръжения, терминали и др.), корабоплавателни дружества, служби за контрол на движението на плавателните съдове, национални морски органи, класификационни дружества и др.;4) практики/методологии за управление на риска, регламенти, стандарти, насоки, добри практики, специфични за морския сектор (например Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS));5) въпроси относно сигурността на ICS-SCADA, напр. OT сигурност, IT/OT конвергенция и др.;6) основни услуги (транспортен сектор) и практики за сигурност и познаване на регулаторната рамка, напр. Директивата относно мрежовата и информационна сигурност (NIS), Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (GDPR) и др.;7) насоки и стандарти за добри практики относно защитата на критична информационна инфраструктура (CIIP) и/или в областта на морската сигурност, напр. ръководства за добри практики на ENISA, IEC 62443, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27019, насоки на BIMCO, стандарти NERC CIP, ANSI/ISA 99 и др.;8) въпроси, свързани с мрежовата и информационната сигурност, напр. интернет и уеб сигурност, криптография, тестване, управление на сигурността и др.;9) въпроси, свързани със сигурността и устойчивостта на инфраструктурата и защитата на критична информационна инфраструктура (CIIP) като инфраструктури за публични ключове (PKI) и основни протоколи, напр. BGP, DNS и др.
Партида 2 Киберсигурност за железопътния сектор От оферентите се очаква да имат експертен опит и познания по следните теми:1) екосистеми на железопътния сектор, а именно на операторите на основни услуги (както е описано в приложение II) съгласно Директивата за МИС: железопътни предприятия и управители на инфраструктура;2) въпроси относно сигурността на железопътния транспорт, напр. OT сигурност, IT/OT конвергенция и др.;3) политики и регулаторни въпроси, свързани с устойчивостта на критични инфраструктури и услуги, както и киберсигурност на железопътния транспорт на национално и/или европейско равнище;4) основни услуги (транспортен сектор) и практики за сигурност и познаване на регулаторната рамка, напр. Директивата относно мрежовата и информационна сигурност (NIS), Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (GDPR), Пакета за мобилност на ЕС;5) насоки и стандарти за добри практики относно защитата на критична информационна инфраструктура (CIIP), напр. ръководства за добри практики на ENISA, дейности на Shift2Rail, CEN CENELEC SC9X, ETSI TC CYBER, Директиви относно безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт и др.;6) мрежова и информационна сигурност на инфраструктури и услуги на железопътния транспорт;7) политики и регулаторни въпроси, свързани с устойчивостта на критични инфраструктури и услуги, както и киберсигурност на железопътния транспорт на национално и/или европейско равнище;8) въпроси, свързани с мрежовата и информационната сигурност, напр. интернет и уеб сигурност, криптография, тестване, управление на сигурността и др.;9) въпроси, свързани със сигурността и устойчивостта на инфраструктурата и защитата на критична информационна инфраструктура (CIIP), като инфраструктури за публични ключове (PKI) и основни протоколи, напр. BGP, DNS и др.;10) интернет операции при управлението на мрежите и сигурността за големи мрежови доставчици и точки за обмен в интернет.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 046-104543 Обявление за поръчка 06/03/2019 00:00