Данни на покана за участие в търг

Question deadline was 06/05/2019 and we have technically closed it by putting the date.
Заглавие:
Многостранен рамков договор за услуги в 5 обособени позиции за осигуряване на въ...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG European Parliamentary Research Service
Дата на публикация в TED:
18/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
14/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
EPRS/DIRC/SER/19/002
Многостранен рамков договор за услуги в 5 обособени позиции за осигуряване на външни експертни познания в областите на Ex-Antе...
Многостранен рамков договор за услуги в пет (5) обособени позиции за осигуряване на външни експертни познания в областите на Ex-Antе оценка на въздействие, Ex-Post оценка и прогнозиране на европейска добавена стойност и стресово тестване на политиката на ЕС.Обособена позиция 1: Вътрешен пазар и защита на потребителя, индустрия, проучване и енергия, околна среда, обществено здраве и безопасност на храните;Обособена позиция 2: Селско стопанство и развитие на селски райони, рибни стопанства, регионално развитие, транспорт и туризъм, култура и образование.Обособена позиция 3: Граждански свободи, правосъдие и вътрешни дела, правни въпроси, конституционни въпроси, права на жените и равенство между половете;Обособена позиция 4: Заетост и социални въпроси, икономически и парични въпроси, бюджети и бюджетен контрол;Обособена позиция 5: Външни дела, сигурност и защита, човешки права, развитие и международна търговия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
Условия за участие
Моля, направете справка със спецификациите.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/03/2019 00:00
14/05/2019 11:00
15/05/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Вътрешен пазар и защита на потребителя, индустрия, проучване и енергия, околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Вътрешен пазар и защита на потребителя, индустрия, проучване и енергия, околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Партида 2
Селско стопанство и развитие на селски райони, рибни стопанства, регионално развитие, транспорт и туризъм, култура и образование.
Селско стопанство и развитие на селски райони, рибни стопанства, регионално развитие, транспорт и туризъм, култура и образование.
Партида 3
Граждански свободи, правосъдие и вътрешни дела, правни въпроси, конституционни въпроси, права на жените и равенство между...
Граждански свободи, правосъдие и вътрешни дела, правни въпроси, конституционни въпроси, права на жените и равенство между половете.
Партида 4
Заетост и социални въпроси, икономически и парични въпроси, бюджети и бюджетен контрол.
Заетост и социални въпроси, икономически и парични въпроси, бюджети и бюджетен контрол.
Партида 5
Външни дела, сигурност и защита, човешки права, развитие и международна търговия.
Външни дела, сигурност и защита, човешки права, развитие и международна търговия.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 054-123614
Обявление за поръчка
18/03/2019 00:00