Данни на покана за участие в търг

Il problema tecnico con il caricamento delle offerte su Esubmission è stato risolto; è ora possibile effettuare il caricamento delle offerte.
Заглавие:
Избор на компетентен лекар за Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
01/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
06/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/HUCAP/2019/01
Избор на компетентен лекар за Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
ЕОБХ предоставя здравна услуга на работното място за членовете на своя персонал чрез вътрешна медицинска услуга. ЕОБХ трябва да спази изискванията, определени в Правилата за персонала на официални органи на Европейския съюз и Условията за наемане на работа на други служители на Европейския съюз във връзка със здравето на персонала: Член 13 на условията за наемане на работа на други служители на Европейския съюз определя, че преди да бъде нает, временният представител трябва да премине медицински преглед от медицински служител на институцията, за да се потвърди дали отговаря на условията, изисквани в член 12, параграф 2, буква г). Същото важи за договорно наети лица във връзка с член 83 от условията за наемане на работа на други служители на Европейския съюз. Целта на тази тръжна процедура е да се сключи рамков договор с максимална продължителност от 4 години с изпълнител, който да предоставя услугите. Услугите ще се предоставят от компетентен лекар и медицинска сестра.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
85141000
ITH52
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/04/2019 00:00
06/05/2019 14:30
07/05/2019 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 064-148181 Обявление за поръчка 01/04/2019 00:00