Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Сметки за околната среда
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
02/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/E/2019/009
Сметки за околната среда
Настоящата покана за участие в търг обхваща: помощ при разработването на въпросници и обработката на данни за сметки за околната среда; методологична подкрепа.Услугите в областта на статистиката, които са включени в предмета на настоящата покана за участие в търг, са разделени на следните обособени позиции:Обособена позиция 1: Подкрепа за валидиране и разработване на парични сметки за околната среда;Обособена позиция 2: Събиране на данни и разработване на физически сметки за околната среда;Обособена позиция 3: Актуализиране и прилагане на модели за оценка на еквивалент на суровини (модел RME);Обособена позиция 4: Подкрепа за изготвяне на статистика на водите и разработване на сметки за водите;Обособена позиция 5: Отчитане на вторични суровини и отпадъци;Обособена позиция 6: Икономически аспекти на кръговата икономика.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Договор за обществена поръчка
79330000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/08/2019 00:00
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Подкрепа за валидиране и разработване на парични сметки за околната среда Целта на настоящата покана за участие в търг за обособена позиция 1 е:— да се подкрепи Евростат в процеса на събиране на данни, валидиране, запълване на пропуски и оценка за статистическата област на паричните сметки за околната среда;— да се подкрепи анализът на данните, оценката на качеството, както и разпространението им в областта на статистиката на паричните сметки за околната среда;— да се поддържат, подобрят и управляват съществуващите ИТ инструменти и да се разработят и приложат нови и по-ефективни, всеобхватни и съгласувани ИТ инструменти, които ще бъдат съвместими с ИТ средата на Евростат, с оглед на попълването на въпросниците по държави, проверката на данните по държави, както и валидирането, анализа и разпространението на данни на Евростат;— да се подкрепи методологическото разработване на паричните сметки за околната среда и разработването на нови набори от данни в областта на екологично-икономическите сметки от страна на Евростат.
Партида 2 Събиране на данни и разработване на физически сметки за околната среда Целта на настоящата покана за участие в търг за обособена позиция 2 е да се подпомогне Евростат при изготвянето и разработването на данни в областта на физическите сметки за околната среда, по-специално за 3 модула съгласно Регламент (ЕС) № 691/2011.
Партида 3 Актуализиране и прилагане на модели за оценка на еквивалент на суровини (модел RME) Целта на настоящата покана за участие в търг е да се подпомогне Евростат за:— актуализиране, преразглеждане и прилагане на RME модела на Евростат в ЕС и актуализиране/преразглеждане на неговата документация;— актуализиране и усъвършенстване на опростената версия на модела (инструмент за RME по държави), актуализиране/преразглеждане на неговата документация и предоставяне на подкрепа на потребителите на инструмента и националните статистически институти, участващи в оценката на MFA-RME;— прилагане, тестване и по-нататъшно разработване на метода на дезагрегиране, който в момента се разработва за междудържавната таблица на Евростат за входящи ресурси и продукция (ICIOT) с оглед преминаване към бъдещ преход на междудържавно ядро относно входящите ресурси и продукцията за модела;— подготовка на приносите към международните разработки в оценката на показателите за материалния поток, основаващи се на търсенето, по-специално институционализирането на глобални входящи и изходящи данни, както и разширяване на базата данни за околната среда.
Партида 4 Подкрепа за изготвяне на статистика на водите и разработване на сметки за водите. Основните цели на обособена позиция 4 от настоящата покана за участие в търг са двустранни, съответно свързани със статистиката за водите и сметките за водите, съответно:1) подкрепа за Евростат за събирането на статистически данни за водите през целия производствен цикъл. Оферентът трябва да допринесе за подготовката, плавното изпълнение и проследяването на дейностите по събиране на данни, чиято цел е постигане на висококачествен набор от данни за европейската статистика за водите;2) подготовката от страна на Евростат за бъдещо изготвяне на сметки за водите ще се подпомага чрез принос за методологическо развитие и подготовка/оценяване на възможности за правно покритие.
Партида 5 Отчитане на вторични суровини и отпадъци Целта на настоящата покана за участие в търг за обособена позиция 5 е да се изготвят общоевропейски интегрирани сметки за материалните потоци и сметки за отпадъците, включително потоци на вторични суровини, както и сметки за физически материални активи. Те ще бъдат еднократни оценки като проучване за осъществимост, преди да се разгледа редовното производство (което няма да бъде част от настоящата поръчка).
Партида 6 Икономически аспекти на кръговата икономика Целта на настоящата покана за участие в търг за обособена позиция 6 е да се разработят рамки за събиране на икономически данни за кръговата икономика и биоикономика, да се съберат данни и да се опише общ концептуален метод, както и да се определи процесът на разграничаване.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 148-363149 Обявление за поръчка 02/08/2019 00:00