Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Езиков преглед относно чувствителността по отношение на пола, на английски език ...
Възлагащ орган:
European Institute for Gender Equality
Дата на публикация в TED:
23/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
FWC EIGE/2019/OPER/04-Lots 1-2
Езиков преглед относно чувствителността по отношение на пола, на английски език и на всеки друг език на ЕС
Общата цел е да се гарантира, че публикациите на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) и/или текстовете на уебсайта са чувствителни по отношение на пола, ясни, лесни за четене и ангажиращи за политиците и неспециализираната аудитория, както на английски език, така и на други езици, различни от английски.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Договор за обществена поръчка
73210000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/05/2019 00:00
01/07/2019 23:59
01/07/2019 23:59
02/07/2019 11:00
03/07/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Езиков преглед относно чувствителността по отношение на пола, на английски език Ясното, сбито и ангажиращо съдържание е от съществено значение за подпомагане на по-добре информирани и основани на доказателства решения на политиците и други ключови заинтересовани страни, работещи за постигане на равенство между жените и мъжете. Целта на обособена позиция 1 е да подкрепи Европейският институт за равенство между половете при разработването на публикации, които отговарят на това описание.
Партида 2 Езиков преглед относно чувствителността по отношение на пола на езици на ЕС, различни от английски Целта е да се подкрепи EIGE при осигуряване на езиково качество за публикации или текстове на уебсайтове на други езици, различни от английски, и да се гарантира, че чувствителният към пола език в целевия език съответства на оригиналния английски текст.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 114-278777 Поправка 17/06/2019 00:00
2019/S 099-238493 Обявление за поръчка 23/05/2019 00:00