Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултантски услуги по управление
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
05/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
20/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/FIN/2019/01
Консултантски услуги по управление
Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е ръководният орган на ЕС на тази покана за участие в търг. Следните органи на ЕС се присъединяват към тази покана за участие в търг Служба на ОЕРЕС, CDT, Cedefop, CPVO, EACEA, ЕБО, ECHA, EDA, ЕАОС, EFCA, ЕИБ, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, eu-LISA, Евроюст, Eвропол, F4E, FRA, Frontex, GSA, OSHA, SESAR JU, SHIFT2RAIL JU, ЕСП. Тази покана за участие в търг има за цел да предостави на участващите органи на ЕС многогодишна поредица от консултантски услуги по управление, свързани с бизнес преобразуване и оперативно развитие, необходими за подобряването на стойността, ефективността и ефикасността на органите от ЕС.Възможностите на оферента трябва да обхващат жизнения цикъл на консултантски услуги по управление, от стратегически анализ, през стратегическо планиране, до услуги по реализиране и внедряване на управленски политики, процеси и инструменти, т.е. методи както за разработване, така и за внедряване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
79410000
ITH52
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/07/2019 00:00
20/09/2019 14:30
23/09/2019 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 165-403966
Поправка
28/08/2019 00:00
2019/S 153-375802
Поправка
09/08/2019 00:00
2019/S 128-311695
Обявление за поръчка
05/07/2019 00:00