Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Управление на онлайн платформата за сътрудничество на Европейската гражданска ин...
Възлагащ орган:
Secretariat General (SG)
Дата на публикация в TED:
05/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
24/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
PO-SG-A1-01-2019
Управление на онлайн платформата за сътрудничество на Европейската гражданска инициатива
Общата цел на онлайн платформата за сътрудничество е да предоставя информация и подкрепа за подготовката и провеждането на европейските граждански инициативи, да стимулира дебата около тях и по-общо около теми, свързани с този инструмент. Целта на Форума е да предложи пространство, в което гражданите могат да се обединят, за да обсъдят и да формират своите инициативи, за да насърчат взаимодействието между (потенциалните) организатори, граждани и експерти; и в крайна сметка да се подобри качеството на заявленията за регистрация, които да бъдат представени на Комисията (важно е да се обърне внимание на етапа на подготовка, а не на етапа на изпълнение, по време на който организаторите могат да поддържат редовни връзки с комисията).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79140000
00
Условия за участие
Оферентите (и всеки член на обединението, в случай на съвместна оферта) и подизпълнителите, чиито възможности са необходими за отговаряне на критериите за подбор, трябва да представят клетвена декларация (вж. приложението), подписана и датирана от упълномощен представител, която посочва, че те отговарят на критериите за подбор, приложими за тях поотделно. За критериите, приложими за оферента като цяло, той (като единствен оферент или като ръководител, в случай на съвместна оферта) трябва да представи клетвена декларация, посочващата, че оферентът, включително всички членове на обединението, в случай на съвместна оферта, както и подизпълнителите, ако е приложимо, отговаря на критериите за подбор, за коитоще бъде извършена консолидирана оценка.Тази декларация е част от декларацията, която се използва за критериите за изключване (вж. раздел 4.1), така че всеки посочен субект трябва да подаде само 1 декларация, обхващаща двата аспекта.След възлагане на поръчката от одобреният оферент ще се изисква да представи доказателствата, посочени по-долу, преди подписване на договора и в рамките на крайните срок, определен от възлагащия орган. Това изискване се прилага за всеки член на обединението, в случай на съвместна оферта, както и за подизпълнителите, чиито възможности са необходими за отговаряне на критериите за подбор.Оферентът (или членът на обединението, в случай на съвместна оферта, или подизпълнителят) не е длъжен да представи писмени доказателство, ако те вече са предоставени за друга процедура за обществена поръчка и при условие че документите са издадени не повече от 1 година преди датата на искането им от страна на възлагащия орган и са все още валидни към тази дата. В такива случаи, оферентът трябва да подпише клетвена декларация, че писменото доказателство вече е било предоставено в предишна процедура за обществена поръчка, да посочи референция за тази процедура и да потвърди, че няма промяна в положението.Оферентът (или членът на обединението, в случай на съвместна оферта, или подизпълнителят) не е длъжен да представи конкретен документ, ако възлагащият орган може да получи безплатен достъп до този документ в национална база данни.Оферентите трябва да докажат, че им е разрешено да упражняват професионалната дейности, необходима за извършване на работата, предмет на настоящата покана за участие в търг. Оферентът (включително всеки член на обединението, в случай на съвместна оферта) трябва да предостави следната информация в своята оферта, ако тя не е предоставена във формуляра за юридически лица:— за юридически лица, четливо копие на уведомлението за назначаване на лицата, упълномощени да представляват оферента при сделки с трети страни и при съдебни процедури, или копие на публикуването на това назначение, ако законодателството, което се прилага за юридическото лице, изисква подобно публикуване. Всяко делегиране на това пълномощие на друг представител, който не е посочен в официалното назначаване, трябва да се докаже,— за физически лица, ако е необходимо съгласно приложимия закон, доказателство за регистрация в професионален или търговски регистър, или някакъв друг официален документ, посочващ номера на регистрацията.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/08/2019 00:00
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 157-386462
Поправка
16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054
Обявление за поръчка
05/08/2019 00:00