Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно възможна икономическата рамка за прилагане на схема на ЕС за г...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
09/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
20/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
VT/2019/015
Проучване относно възможна икономическата рамка за прилагане на схема на ЕС за гаранция за детето, включително нейната...
Проучването има за цел да определи възможна икономическа рамка за изпълнение на гаранция за детето на ЕС, която е в съответствие с Препоръката на Комисията от 2013 г. относно инвестициите в децата. Икономическата и финансовата рамка следва да бъде разработена в съответствие с резултатите от подготвителното действие (PA) за проучването за осъществимост относно Гаранция за детето за уязвими деца. В същото време трябва да бъдат идентифициран и проучен мащаба на синергиите и икономиите, които позволяват повторното определяне на 2/4 от гаранционната схема. Общата цел на това действие е да подготви подробно цялостно проучване, което да изследва коя би била най-ефективната стратегия за компетентните органи, с оглед осъществяването на практика на такава гаранция за детето за всички деца в риск от бедност в ЕС. Настоящото проучване трябва да има за цел да предостави задълбочен икономически и финансов анализ на дизайна, осъществимостта, управлението и възможностите за изпълнение на възможна бъдеща схема за гаранция на детето във всички държави-членки на ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Най-добро съотношение качество/цена
79311400
EA02
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
85311300
Условия за участие
Вж. тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
09/08/2019 00:00
20/09/2019 12:00
23/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 153-375821
Обявление за поръчка
09/08/2019 00:00