Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Дейности за Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
14/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
AO/004/19
Дейности за Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост
EUIPO планира да възложи поръчка за изпълнение на дейности в EUIPO в две обособени позиции.Обособена позиция 1: нови дейности за изпълнение или дейности по реновиране. Процедурата по повторно стартиране на конкурс ще се прилага за възлагането на конкретните поръчки за изпълнението на дейности в размер над 60 000 EUR и до 750 000 EUR (бюджет за изпълнение на поръчката, CIB).Обособена позиция 2: малки дейности и оперативни изменения. Каскадната процедура ще се прилага за изпълнението на малки дейности в размер до 60 000 EUR (бюджет за изпълнение на поръчката, CIB) и изпълнението на оперативни изменения в някоя от сградите и кампусите на седалищата.
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
45200000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/10/2019 00:00
27/11/2019 13:00
29/11/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Нови дейности за изпълнение или дейности по реновиране Обхватът на услугите в обособена позиция 1 „Нови дейности за изпълнение или дейности по реновиране“ е:1) материалното обезпечение на новите дейностите за изпълнение и/или дейности по реновиране, чийто бюджет за проекта е между 60 000 EUR и 750 000 EUR (бюджет за изпълнение на поръчката, CIB), включващо техническата документация за изпълнението, включително доставката и монтирането на оборудване и всички материали, тестове и изпитвания, труд и строителни методи, като се гарантира, че се спазват сроковете, цените и качествата, определени в проектите и/или техническата документация;2) въвеждане в експлоатация на съоръженията, свързани с всяка изпълнена дейност или инсталация;3) почистване след извършването на дейностите;4) доставка на екзекутивната документация за изпълнението на дейностите или инсталацията;5) корективна поддръжка на инсталациите по време на съответния гаранционен период. Превантивната поддръжка ще бъде задължително възложена на дружеството по обща поддръжка на EUIPO, както е посочено в договора;6) всички технически, административни, организационни и инспекционни дейности, необходими за гарантиране на задължителното качество на дейностите, реализираните инсталации и оперативните изменения.
Партида 2 Малки дейности и оперативни изменения Дейностите, предмет на тази обособена позиция, могат да бъдат класифицирани както следва:нови дейности за изпълнение: новите дейности за изпълнение включват всички дейности по нови инфраструктури, съоръжения или сгради вътре в някоя сграда или кампус на EUIPO в Испания или в чужбина, както сега, така и в бъдеще;реновиране: дейностите по реновиране включват всички дейности по разширение, подобрение, модернизиране, адаптиране, коригиране или укрепване на някои от имотите на EUIPO, включително дейности по оборудване, които включват създаването на нови съоръжения или модернизирането на съществуващи такива вътре в някоя сграда или кампус на EUIPO в Испания или чужбина, както сега, така и в бъдеще;дейности по оперативни изменения: целта на дейностите по оперативни изменения е да се действа незабавно или в кратък срок, за да се коригират непредвидени събития или такива, които не могат да се отстранят от Службата, или за да се отговори на спешни нужди, които могат да доведат до риск за дейността на Службата. Освен описаните по-горе дейности, обхватът на услугите включва следното:1) договорът ще изисква редица минимални човешки и материални ресурси, за да е налице платежоспособност за извършването на дейностите. Затова се изисква непрекъснатото присъствие на работен екип в EUIPO и екип за бърза реакция, който е на разположение за по-малко от 24 часа;2) въвеждане в експлоатация на съоръженията, свързани с всяка изпълнена дейност или инсталация;3) почистване след извършването на дейностите;4) доставка на екзекутивната документация за изпълнението на малките дейности;5) корективна поддръжка на инсталациите по време на съответния гаранционен период. Превантивната поддръжка ще бъде задължително възложена на дружеството по обща поддръжка на EUIPO, както е посочено в договора;6) всички технически, административни, организационни и инспекционни дейности, необходими за гарантиране на задължителното качество на дейностите, реализираните инсталации и оперативните изменения.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 198-480111 Обявление за поръчка 14/10/2019 00:00